Estratègia Digital de Centre (abans Pla TAC)

Ha sortit publicat el document “Estratègia Digital de Centre“, document que concreta les línies d’actuació d’un centre per tal d’aconseguir la competència digital dels docents i de l’alumnat.

L’EDC és una evolució del Pla TAC. D’una banda, s’alinea amb el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), i per altra, incorpora els canvis socials i tecnològics que s’han anat esdevenint. El tercer canvi rellevant és la incorporació en l’EDC de l’apartat que recull tots els documents de centre que fan referència a la seva cultura digital (protocols d’ús de dispositius, NOFC…). Finalment, es flexibilitza la seva estructura amb l’objectiu d’adaptar-se a la diversitat de centres.

A banda del document, també s’ha creat un espai web (nodes) per acompanyar els centres en el disseny, redacció, implementació i avaluació de la seva EDC.