Expectatives Copenhague (Dinamarca)

Expectatives de la formació a Dinamarca:

  • Assistència a un curs per tenir eines i elements que contempla l’avaluació sota l’enfocament constructivista i sistèmic aplicat a un projecte concret de l’escola. 
  • Aplicació i seguiment del procés d’avaluació de projectes educatius.
  • Projecte: avaluació de l’aplicació i impacte de diferents estratègies de comprensió lectora: literal, inferencial i crítica.
    Després d’analitzar les dades de les darreres proves de CB en l’àmbit de llengua, vam realitzar un pla per tal d’aplicar una sèrie d’estratègies per millorar la comprensió lectora de l’alumnat. Aquest curs ha permès fer un anàlisi profund tant de l’aplicació de les estratègies com de l’anàlisi dels resultats. El següent pas consisteix en aplicar mecanismes per poder sistematitzar les estratègies en el dia a dia a l’aula per tal de donar continuïtat el projecte.

* * *

Training expectations for Denmark:

  • Attend a course to learn new tools and elements under a constructivist and systemic approach applied to a specific school project. 
  • Application and monitoring of the process of evaluation in education.
  • Project: Evaluation of the application and impact of different strategies for reading comprehension: literal, inferential and critical.
    After analysing the data of the latest CB tests in the field of language, we made a plan to apply a series of strategies to improve the reading comprehension of the students. This course has allowed a deep analysis of both, the application of strategies and the analysis of the results. The next step consists in applying mechanisms to systematize the strategies in the classroom in order to give continuity to the project.