Pla de formació de zona (PFZ). Procés general

pfzEl Departament d’Ensenyament estableix un conjunt de línies de formació permanent per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i dels docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) del Baix Llobregat II és la planificació a nivell de les poblacions de Begues, Gavà, Sant Climent de Llobregat i Viladecans, de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la zona. El professorat hi participa a través del procés de DETECCIÓ DE NECESSITATS i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ.

 

Calendari

Procés Inici Fi
Detecció de necessitats Maig -18 24 -Maig -18
Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de Formació a centre 25 -Maig-18 30 -Maig-18
Comissió PFZ: Valoració i aprovació de les demandes rebudes. 29 -Maig-18 29-Maig-18
Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament Juny-18 14 -Juliol-18
Publicació de les activitats aprovades 16-Juliol-18
Inscripció del professorat a les activitats 12-setem-18 26-setem-18

Inscripcions

Períodes d’inscripció Sol·licitud de plaça Consulta d’adjudicacions Inici de les activitats
Primer torn del 12 al 26 de setembre 9 d’octubre a partir del 17 d’octubre
Segon torn del 9 al 18 de gener 30 de gener a partir del 6 de febrer
Formació d’estiu del 15  al 31 de maig 20 de juny a partir del 2 de juliol

Adjudicacions

A partir del 9 d’octubre (consultar les meves activitats)
En el procés d’adjudicació de places es tindran en compte els criteris específics associats a les activitats formatives, la priorització de les demandes realitzades dins els terminis i d’altres criteris establerts (ex.: tenir un índex d’assistència ponderada a les activitats formatives en els darrers tres anys superior al 50%, prioritat del professorat en actiu en un centre docen

Inici de les activitats

A partir del 17 d’octubre segons calendari fixat pel propi centre i/o comunicat per la persona formadora o el CRP

ATENCIÓ!
Les dades que apareixen publicades en algunes de les activitats formatives (lloc de realització, dia d’inici, horari, …) són provisionals a l’espera de confirmació per part del formador/a o el centre on s’ha de dur a terme.

Final de les activitats i certificacions

Cada activitat formativa finalitza una vegada acabades les diferents tasques previstes per part de la persona formadora i dels participants. Aquestes tasques inclouen en el cas d’activitats amb una part no presencial, el lliurament al formador/a de documentació justificativa de la feina realitzada, i també la realització d’una enquesta valorativa.
Posteriorment la persona formadora mitjançant l’aplicatiu GTAF ha de gestionar una part de la documentació corresponent (control assistència, actes, …) i complimentar/entregar al CRP la documentació necessària (memòria/informe final, graelles de control d’assistència i acta).
Finalment el CRP tanca definitivament l’activitat i es tramita a SSCC per a l’emissió de les certificacions.
Acabat tot el procés, les certificacions personals es poden consultar i descarregar a  els meus certificats