Itinerari geològic: les roques i els ambients sedimentaris (CSP)

 

Baixar quadern de treball de l'alumne
Baixar full d'organització de la sortida
llibreta
Punt de trobada
SED-CSP
Quadern de treball
Full d’organització de sortida
Propostes act. prèvies i posteriors
Lloc de trobada
 
Codi activitat

Àmbit curricular:  Coneixement del medi natural, social i cultural. sedimentaries 2

Lloc on es realitza: Vessant oriental de les Planes de Pallejà (massís de l’Ordal) 

Nivell educatiu: Cicle superior d’Educació Primària.

Estacionalitat: Tot l’any. Es recomana evitar els mesos més calorosos (maig i juny)

Objectius: Aplicar tècniques específiques de geologia de camp. Diferenciar i descriure algunes roques sedimentàries (conglomerats, gresos i calcàries). Interpretar els ambients sedimentaris que les han originat.

Competències bàsiques  que més potencia:

• Àmbit coneixement del medi:

  • Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes
  • Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
  • Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten

• Àmbit educació en valors:

  • Competència 1: Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes
  • Competència 4: Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
  • Competència 5: Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones
  • Competència 6: Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència

Tipus d’activitat: Itinerari de muntanya

Descripció: Recorregut durant el qual s’estudien diversos afloraments de roques sedimentàries. Localització, observació i descripció dels afloraments i de les roques. Explicació del seu possible origen.  

Material: Mapa topogràfic, brúixola, lupa de mà, àcid clorhídric diluït, martell de geòleg. Quadern de treball. 

Durada: Mitja jornada, de 9 h 30 min a 13 h 30 min 

Desplaçament: Recorregut a peu, 2 hores per camins de muntanya.

Per a més informació consulteu el Full d’organització de la sortida ↑