Objectius de formació

El Departament d’Educació ha establert un conjunt d’objectius de formació permanent que volen donar resposta a les necessitats de formació dels centres educatius, dels docents i del personal adscrit als centres del Servei d’Educació de Catalunya.
El Comitè de Formació del Departament d’Educació en la sessió del dia 14 de març de 2017 aprovà els objectius de formació permanent 2017-2020.
El Departament d’Educació, amb la finalitat d’actualitzar el model de formació del professorat, que inclou entre d’altres actuacions la incorporació de noves modalitats, i per tal de garantir la innovació, la transferència i l’impacte de la formació permanent del professorat en el conjunt dels centres estableix els següents objectius:

1. Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
2. Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
3. Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
4. Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
5. Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar-lo en el seu aprenentatge i ajudar-lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.
6. Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora continua.
7. Consolidar la qualitat en la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.
8. Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.
9. Promoure la relació dels centres amb altres centres, famílies, institucions i/o empreses per millorar l’atenció educativa i enfortir els àmbits competencials i/o professionals de l’alumnat.
10. Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.

"growing" foto d'amanda tipton a Flickr
“growing” foto d’amanda tipton a Flickr

 

En aquests moments els objectius de formació s’aglutinen al voltant d’uns factors clau d’acord amb els reptes que la nostra societat planteja i encarrega al sistema educatiu. Dins aquests factors clau es troba l’assoliment d’una educació per a tothom en el marc de l’escola inclusiva.
Igualment, s’escau l’actualització de les metodologies i la gestió d’aula que possibilitin la incorporació del model competencial d’ensenyament- aprenentatge arreu, amb una forta presència de les competències de l’alumnat associades a la dimensió plurilingüe. Els centres docents en la seva diversitat són espais d’aprenentatge que han d’afavorir l’assoliment de les competències transversals que inclouen la convivència i la igualtat de gènere, la innovació i la recerca.
La incorporació de nou personal docent al nostre sistema educatiu fa que sigui necessària la continuïtat de la formació del professorat novell.
L’actualització de la competència digital docent del professorat esdevé un element clau per donar resposta als nous reptes tecnològics de la societat actual.

Es torna indispensable potenciar la formació de personal formador per tal d’aconseguir que a través de noves estratègies metodològiques es contribueixi a una educació de qualitat.
Per últim, la millora del sistema educatiu i del personal docent passa també per generar sinèrgies i treballar en xarxa per trobar respostes als reptes col·lectius.