Fins l’infinit i més enllà

Treball d’Oscar Villar Mateo de l’INS Can Mas. Tutora del projecte: Rosa Manau

Qui és l’Oscar

Oscar Villar Mateo nascut a Ripollet, l’11 de desembre de 2000

Les meves principals aficions són la ciència, la música, el bàsquet i l’educació en el lleure d’infants i joves dins l’àmbit d’un esplai de Ripollet. Espero que, en un futur professional, aconsegueixi unificar la majoria dels meus interessos en la meva feina. De fet, és el que he intentat fer al meu treball de recerca.


De què tracta el treball Fins l’infinit i més enllà

La part més matemàtica i lògica d’aquest treball, encara que és la més divertida, és també la més difícil. Degut a aquest fet, decideixo ampliar el meu ventall de possibilitats i parlar d’altres disciplines on també hi aparegui l’infinit com la biologia o la física.

Els principals objectius del meu treball de recerca van ser:

  • Realitzar una activitat didàctica per a nens de 4t de primària de l’Escola Enric Tatché de Ripollet. En aquesta, es plantejarà una introducció del concepte infinit per exposar seguidament un seguit de paradoxes relacionades amb aquest concepte abstracte. Finalitzar la sessió amb preguntes amb la intenció d’avaluar els coneixements adquirits pels infants.
  • Fer tests a gent de lletres i de ciències. La finalitat és comparar la concepció de l’infinit de persones amb diferents orientacions acadèmiques a edats similars.
  • Comparar els resultats dels tests amb els de l’activitat didàctica per tal de comparar la habilitat de comprensió de l’infinit segons l’edat abans i després de l’adolescència, i per als últims, segons l’especialització clàssica de ciències/lletres.
  • Visitar la facultat de matemàtiques o de física per poder buscar informació i fer entrevistes a especialistes en ciències i en la seva didàctica. Extreure informació per facilitar i millorar la realització dels tests anteriors.
  • Entrevistar diferents professionals en les diverses disciplines que tracten el concepte del meu treball.

Després de realitzar tot el treball, penso que he donat resposta a les hipòtesis formulades a l’inici d’aquest:

  1. L’infinit és un concepte abstracte innat el qual ve influenciat per l’edat, l’estudi acadèmic i el mètode d’ensenyament.
  2. És possible extrapolar i aplicar el concepte d’infinit a pràcticament totes les grans branques de la ciència partint de la filosofia i la lògica.

Crec que he complert tots els objectius que em vaig proposar i considero que he fet un bon treball teòric i pràctic.

Penso que el concepte infinit m’ha donat l’oportunitat d’ajuntar algunes de les meves aficions en una sola activitat. També he après molts recursos que em seran d’utilitat en futurs projectes.