Maleta Expressart

L’objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les obres i hi puguin establir un diàleg partint de la pròpia experiència i estimulant el respecte i l’interès per l’art com a mitjà d’expressió, joc, representació i experimentació. Un altre objectiu del projecte és aconseguir que els nens prenguin consciència de la seva pròpia capacitat d’expressió i que la desenvolupin lliurement, minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura que sigui possible, i animant-los a utilitzar alguns dels elements o procediments que fan servir els artistes.

Aquest projecte permet plantejar algunes qüestions sobre l’art contemporani lligades al contacte directe posterior amb les obres que formen part de la Col·lecció MACBA.

Obert a totes les àrees d’aprenentatge
Les situacions d’ensenyament–aprenentatge que proposem no estan lligades a una àrea de coneixement determinada. Encara que l’art contemporani n’és el punt de partida, els recursos que oferim es poden abordar des de múltiples vessants –llenguatge oral, numèric, geomètric, aproximacions a nocions de física, etc.-, tant pel que fa a conceptes com a procediments. Es tracta de jugar i treballar al voltant d’obres i imatges, i formalitzar tot seguit idees, opinions i sentiments, fent ús de qualsevol dels llenguatges a l’abast, incloent-hi, això sí, els llenguatges artístics. Tot plegat té per objectiu, d’una banda, facilitar informació i recursos tangibles al mestre perquè pugui desenvolupar una sèrie d’exercicis i activitats, i, de l’altra, permetre que els alumnes incorporin els continguts abordats d’una manera motivadora, que tingui en compte la diversitat de maneres d’aprendre.

Flexibilitat i dinamisme
Les propostes d’activitats són absolutament flexibles i es poden adaptar als contextos particulars en què es desenvolupen. Fins i tot el material pot suscitar altres usos i es pot convertir en un recurs viu i dinàmic. Les activitats estan organitzades en tres blocs que tracten aspectes diferents, relacionats amb el potencial d’objectes i materials, i també amb qüestions de composició. Aquest projecte incideix en la idea que l’art és un mitjà d’expressió, joc, experimentació, formalització i representació, que ofereix unes possibilitats gairebé infinites de formalitzar idees, sentiments, opinions i emocions, i que pot utilitzar els materials, objectes i procediments més variats, els quals, al seu torn, poden significar coses ben diferents segons l’artista que els faci servir.