Proves CCBB 6è 2019/20

Per dotzè any, es fa una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l’ESO.

El Departament d’Educació durà a terme una prova d’avaluació externa a l’alumnat de sisè curs d’educació primària en finalitzar el curs 2019-2020, que faran al voltant de 85.000 nens i nenes de Catalunya. Aquesta prova es basarà en les competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i de l’àrea de coneixement del medi natural que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de la prova no tindrà efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat ni en la decisió de passar a l’ESO.

Amb aquesta prova, el Departament i cada centre d’educació primària podrà disposar d’informació acurada sobre l’evolució de tot l’alumnat en un moment clau de la seva escolaritat segons un instrument de mesura homogeni. La prova ha de servir, també, perquè cada centre pugui detectar els punts febles, potenciar els punts forts i prendre decisions en la planificació educativa a partir de la major autonomia que permet la Llei d’educació de Catalunya. L’objectiu final és millorar els resultats de l’alumnat i afavorir el seu pas a l’educació secundària.

L’avaluació de sisè d’educació primària:

 • És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador.
 • Mesura el grau d’assoliment de competències bàsiques en acabar l’educació primària.
 • Facilita informació als centres dels punts forts i febles en l’adquisició de les competències bàsiques de l’alumnat.
 • Constitueix un instrument per a la millora dels aprenentatges de l’alumnat.
 • Afavoreix la transició de l’educació primària a l’educació secundària obligatòria.
 • Permet disposar d’informació sobre el sistema educatiu català.

La prova s’aplica:

Els dies 20 (dilluns), 21 (dimarts) i 22 (dimecres) d’abril de 2020, al matí.

 • En cinc sessions:
  • El dilluns dia 20: llengua castellana i matemàtiques
  • El dimarts dia 21: llengua catalana i llengua estrangera (anglès i/o francès)
  • El dimecres dia 22: coneixement del medi natural i, si s’escau, aranès

Cada sessió té una durada de 60 minuts. Atès que a la prova de llengua estrangera s’han d’escoltar dues gravacions, es pot allargar la durada de la prova fins a 15 minuts.

S’aplica de manera simultània a tots els centres que imparteixen educació primària de Catalunya.

Pots trobar més informació a: http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-sise-primaria/prova_2020/