Novetats pressupost 2020

Cal destacar dos punts importants per al pressupost general d’aquest any en relació als Ingressos de les famílies:

  • La partida I/4800001 i totes les seves subpartides no apareixeran en l’estructura del pressupost.
  • Es creen noves partides associades a les aportacions de les famílies.
Partida Descripció
I/480000101
De famílies per a material escolar o per a material d’ús educatiu
És la destinada a incloure les aportacions de les famílies per a material escolar que el centre compra per als alumnes, destinat a usos educatius.
I/480000102
De famílies per a activitats complementàries sense pernoctació
És la destinada a incloure les aportacions de les famílies per sufragar activitats complementàries habitualment en horari lectiu o d’un dia (sortides, conferències, teatre i activitats puntuals que es realitzen en el centre, etc.).
I/480000103
De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies
És la destinada a incloure les aportacions de les famílies per sufragar activitats complementàries singulars de més d’un dia amb pernoctació.
I/480000104
De famílies per a llibres de text o per a llicències digitals
És la destinada a incloure les aportacions de les famílies quan el centre realitza directament la compra dels llibres de text o les llicències digitals dels alumnes.
I/480000105
De famílies per a la socialització de llibres de text
És la destinada a incloure les aportacions de les famílies per la reutilització de llibres de text dels alumnes.
I/480000106
De famílies per a serveis informàtics
És la destinada a incloure les aportacions de les famílies per a serveis TIC als alumnes i les famílies (per exemple, serveis de la Intranet del centre i portals educatius, programari per a la gestió de la tutoria que no proporciona el Departament d’Educació, etc.).
I/480000107
Altres ingressos de famílies
És la destinada a incloure les aportacions de les famílies per altres conceptes puntuals i diversos (per exemple, reparació i substitució per ús indegut o vandalisme).

Aquestes partides apareixeran automàticament quan es creï el pressupost general de l’any 2020, amb qualsevol de les 3 opcions. Si es fa servir la segona o tercera opció per crear el pressupost general de l’any 2020, el programa avisarà que s’ha eliminat la partida I/4800001 (també desapareixeran totes les subpartides associades).

I si es fa servir la tercera opció, el pressupost general del 2020 quedarà segurament desequilibrat perquè faltarà l’import corresponent a la partida I/4800001.

Els centres podran afegir subpartides d’aquestes partides de la manera habitual.