Aquesta pàgina recull les propostes i els materials que anem treballant en el seminari de cap d’estudis de Rubí i Castellbisbal.

Segona sessió de seminari. 2018-2019

Sessió conjunta cap d’estudis de primària i secundària per parlar dels canvis que promouen els nous referents normatius:

 • Normativa actual:
  • DECRET 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària
  • ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària
  • DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.
  • Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.
  • decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

 

Seminari cap d’estudis. Curs 2018-2019

Iniciem el seminari de coordinació de cap d’estudis. Les convocatòries es realitzen de manera simultània amb primària i secundària per tal de poder treballar de manera conjunta, amb la participació d’inspecció, aquells temes que es consideri oportú.

Calendari:

 • 24 d’octubre
 • 21 de novembre
 • 16 de gener
 • 6 de març
 • 15 de maig

A la primera sessió de primària es treballa al voltant dels plans individualitzats a partir de la informació que trobem a la web:

Pàgina actualitzada amb informació sobre els Plans individualitzats

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/

Comentem diferents apartats. Fem especial incidència a l’apartat MESURES i SUPORTS on comentem les infografies resum:

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/mesures-i-suports/