Formació interna de centre (FIC)

fic

 • NOVA DEFINICIÓ DE LA FORMACIÓ INTERNA DE CENTRE (FIC)
  Formació interna de centre (FIC)
  Descripció Modalitat formativa que té lloc dins de cada centre educatiu, que s’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.És liderat i dinamitzat per un equip de coordinació format per 3 persones del centre entre les quals almenys una és de l’equip directiu.

  A partir de 15 persones participants, l’equip coordinador podrà augmentar d’1 persona per cada 10 participants més.

  Exemples:

  •  fins a 15 persones participants → equip coordinador de 3 persones
  •  de 16 a 25 persones participants → equip coordinador de 4 persones
  •  de 26 a 35 persones participants → equip coordinador de 5 persones i així successivament.
  Finalitat
  • Generar dinàmiques de debat pedagògic que ajudin a desenvolupar projectes compartits de centre.
  • Promoure la consolidació de pràctiques educatives que reverteixin en la millora dels aprenentatges de l’alumnat.
  Característiques
  • Requereix el compromís del centre de transferir a l’aula el resultat de la formació i de recollir en la documentació del centre els acords fruit de l’avaluació d’aquesta formació.
  • El procés formatiu inclou:
  • fase d’autodiagnosi,
  • fase de planificació,
  • fase de construcció i experimentació,
  • fase d’avaluació.
  • Aquest procés formatiu es recull en la carpeta de formació.
  • Els equips de coordinació disposaran del suport d’una persona del CRP o de la unitat dels Serveis Centrals en el cas de determinats col·lectius específics. Hi ha dos tipus d’itineraris: guiats i propis.
  Itineraris guiats

  El Departament d’Ensenyament ofereix uns itineraris guiats que contenen eines d’autodiagnosi, materials de formació (orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia), protocols i instruments d’avaluació.

  Itineraris propisEls centres que ja duen a terme un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna podran optar per fer itineraris formatius propis.

  El CRP o la unitat responsable comprovarà que l’itinerari propi s’adequa a les necessitats i les característiques de la modalitat.

  (en el cas dels itineraris propis cal indicar el codi de la institució que realitza el seguiment i avaluació)

  Assignacions Majoria del claustre o col·lectiu al qual va dirigit (aproximadament el 80%).
  Format i durada Itineraris guiatsFormat presencial, híbrid o virtual sincrònic.

  Durada total de l’activitat: 45 hores

  Durada dels altres requisits: 15 hores

  Aquesta modalitat no accepta variacions.

  Els altres requisits corresponen a un treball, individual o col·lectiu, destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.

  Itineraris propisFormat presencial, híbrid o virtual sincrònic.

  Durada total de l’activitat: 30 hores

  Durada dels altres requisits: 10 hores

  Aquesta modalitat no accepta variacions.

  Els altres requisits corresponen a un treball, individual o col·lectiu, destinat a realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.

  Avaluació
  • Satisfacció de les persones assistents i de l’equip directiu en relació amb el disseny i el desenvolupament de l’activitat formativa. (Nivell 1)
  • Aprofitament i transferència immediata a la pràctica docent d’aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa. (Nivells 2 i 3)
  • Definició de línies de treball a seguir per consolidar l’aplicació de la formació rebuda a la pràctica docent. (Nivell 3)
  Requeriments certificació
  • Assistència a un mínim del 80% de les hores presencials de formació.
  • Avaluació positiva de les tasques individuals i grupals en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata, d’acord amb el document de valoració final del centre i l’informe de seguiment dels serveis educatius amb el vistiplau de l’inspector/a del centre.
  Formador/a L’equip de coordinació se certificarà com a formador/a.

  Es pot rebre assessorament puntual extern per part d’un o més ponents.

  Documentació necessària Centre:

  • Demanda justificada del centre amb el vistiplau de l’inspector/a de centre.
  • Compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula.
  • Document de valoració final que s’inclourà en la memòria anual del centre. 

  Serveis educatius:

  • Informe de seguiment de la persona gestora de l’activitat, que es lliurarà a la inspecció

Més informació: Formació interna de centre (FIC) – Ateneu

Si voleu engegar una formació interna al vostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Podeu consultar les formacions internes que estan fent els centres de la vostra zona: