Bases premis URV

trics-inscripcio-premis-urvCONVOCATÒRIA DE PREMIS URV-FÒRUM TRICS
ALS MILLORS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT I CFGS
Convocatòria 2020

Preàmbul

El Fòrum TRiCS és una activitat de llarga trajectòria que pretén estimular la creativitat científica dels estudiants de batxillerat i CFGS. La Universitat Rovira i Virgili hi participa amb l’organització de tallers que ajuden a promoure l’esperit investigador entre els estudiants preuniversitaris, i també amb el reconeixement dels millors treballs de recerca presentats. En aquest marc, la URV convoca els Premis URV‐Fòrum TRiCS amb el doble objectiu de testimoniar l’excel∙lència dels projectes presentats i de facilitar als alumnes l’accés als estudis universitaris.

 1. Requisits dels participants
  • Ser estudiant de segon curs de batxillerat o d’últim curs de CFGS.
  • Participar al Fòrum TRiCS 2020 amb la presentació individual del seu treball de recerca, i que el treball hagi estat acceptat.
  • Que el treball de recerca sigui un treball original.
  • Presentar‐se a la convocatòria d’aquest premis segons el procediment establert en aquestes bases i segons les indicacions incloses específicament a la pàgina web dels premis: http://www.urv.cat/ca/recerca/divulgacio/escoles/premis/
  • Tenir intenció de matricular‐se en algun ensenyament oficial de la URV per al curs acadèmic 2020‐21.
 2. Objecte, categories i dotació dels premis
  1. L’objecte dels premis és reconèixer la qualitat dels treballs de recerca que es presenten al Fòrum TRiCS.
  2. S’estableixen dues categories coincidents amb les modalitats de participació al Fòrum TRiCS:
    • Categoria de ciència i tecnologia.
    • Categoria d’humanitats i ciències socials.

   L’estudiant només pot presentar la sol∙licitud a una de les dues categories. Si es presenta a més d’una, serà exclòs de totes.
   Si el jurat considera que els treballs presentats no tenen la qualitat mínima requerida, pot declarar deserta una categoria o premi.

  3. La dotació dels premis, per a cada categoria, consisteix en:
    1. Un diploma de reconeixement per a l’estudiant, el tutor/a i el centre docent on cursa estudis.
    2. Un ajut econòmic a la matrícula de grau, l’import del qual, per a cada categoria, és el següent:
     • 1r premi: un ajut a la matrícula de 1.500 €
     • 2n premi: un ajut a la matrícula de 800 €
     • 3r premi: un ajut a la matrícula de 500 €

   Els ajuts a la matrícula queden condicionats a l’efectiva matriculació en un grau de la URV, i es faran efectius un cop l’estudiant hagi formalitzat la matrícula.

 3. Procediment per presentar els treballs
  1. Els alumnes que vulguin participar en aquesta convocatòria han de registrar‐se a l’aplicatiu que es troba a la pàgina web dels premis (http://www.urv.cat/ca/recerca/divulgacio/escoles/premis). En el mateix aplicatiu caldrà que adjuntin el treball presentat, segons les instruccions que s’indiqui, en un sol arxiu i en format WORD o PDF.
  2. El termini de presentació de candidatures és del 13 de gener al 28 de febrer del 2020 (ambdós inclosos).
  3. La presentació de la candidatura comporta autoritzar la URV a obtenir i contrastar les dades necessàries amb l’organització del Fòrum TRiCS per comprovar que el treball concorre i es presenta a la convocatòria del Fòrum TRiCS.
 4. Els Jurats i el procediment de selecció dels treballs premiats
  1. Es creen dos jurats, un per a cada categoria. Cada jurat està compost per un mínim de cinc membres. N’és membre nat i el presideix, la vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, i la resta de membres són docents de la URV que pertanyen als àmbits científics corresponents, i que són membres de Iubilo URV. El jurat pot servir‐se d’una comissió d’experts per avaluar prèviament els treballs i proposar‐ne candidats al premi.
  2. Els treballs presentats s’examinaran i hi haurà una preselecció d’aquells que es considerin de més qualitat, atès l’originalitat del tema, la metodologia emprada, el rigor científic, les conclusions i l’estructuració del treball escrit. Feta la preselecció prèvia, cada jurat decideix de forma consensuada quin són els guanyadors dels tres premis previstos a la categoria corresponent.
  3. Si així ho decideixen els membres del jurat, el dia del Fòrum TRiCS poden valorar la presentació que faci l’estudiant del seu treball de recerca, tenint en compte la desimboltura en l’explicació d’aspectes tècnics i científics.
  4. Atès que no es preveu la substitució dels premiats en cap cas, no s’estableix llista d’espera entre els candidats.
 5. Lliurament dels premis
  1. En l’acte de cloenda del Fòrum TRiCS, es llegirà l’acta dels premis de la categoria corresponent i es lliurarà a les persones premiades el diploma acreditatiu i el reconeixement al centre on està matriculat l’estudiant guardonat en primer lloc.
  2. Per tal de rebre la dotació econòmica d’ajut a la matrícula, els estudiants premiats hauran de matricular‐se en el curs acadèmic 2020‐21 en qualsevol titulació de grau de la URV.
  3. L’ajut de matricula serà ingressat al compte corrent de l’estudiant un cop s’hagi formalitzat la matrícula.
 6. Obligacions dels premiats
  1. En el cas que les persones sol∙licitants no tinguin residència fiscal en territori espanyol, han de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència, d’acord amb el que disposa l’article 22.5 del Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
  2. Les persones guanyadores es comprometen a participar en aquelles activitats relacionades amb el premi a què la URV les convoqui.
  3. En qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el treball guardonat, els guanyadors es comprometen a mencionar explícitament que ha rebut el premi atorgat per la URV.
  4. Al premi s’aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent.
 7. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació
  1. Les dades facilitades per les persones sol∙licitants passen a formar part d’un fitxer propietat de la URV amb l’objectiu de gestionar i resoldre la concessió del premi, d’acord amb el que s’exposa en aquesta convocatòria. Les persones sol∙licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant‐se per escrit al gerent de la Universitat Rovira i Virgili, responsable del fitxer.
  2. La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria les ha de resoldre el jurat de selecció, les decisions del qual són inapel∙lables.
  3. En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’apliquen els preceptes continguts a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Sens perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer les persones beneficiàries, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol∙licitud comportarà la revocació del premi i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.