Projecte Rius

El Projecte Rius: conèixer, compartir i conservar els ecosistemes fluvials

Mitjançant l’educació ambiental, el foment del teixit associatiu i el treball en xarxa del voluntariat ambiental, el projecte promou la implicació de societat en la gestió dels espais fluvials, engegant i compartint iniciatives per la millora dels rius i de l’entorn de ribera.
El Projecte Rius és obert a tothom, qualsevol persona o col·lectiu hi és benvingut, tingui o no coneixements previs sobre els rius.
Associació Hàbitats desenvolupa el Projecte Rius des de l’any 2011 amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, Aigües Ter Llobregat, Consorci per la Defensa de la Conca del Besòs, Obra Social de Catalunya Caixa, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i Programa Voluntariado en Ríos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural i Marino.

Jornades a Tarragona

Riu Francolí

Dissabte 26 de maig de 2012 – Zona de l’Assut
Punt de trobada: Parc del Riu Francolí (al costat de l’Esc Cèsar August de Tarragona)
Hora de trobada: 10:00h.

Riu Gaià

Dissabte 09 de juny de 2012 – L’albereda de Santes Creus
Punt de trobada: Zona d’aparcament del Santes Creus
Hora de trobada: 10:00h.

Riu Francolí

Dimecres 15 de novembre de 2017 – Zona de l’Assut
Punt de trobada: Parc del Riu Francolí (al costat de l’Esc Cèsar August de Tarragona)
Hora de trobada: 15:00h. (La formació tindrà una durada de 2,5hores i es realitzarà de 15h a 17:30h directament al riu.)

Presentació

L’aigua és vida i els rius són espais connectors, font de biodiversitat i vertebradors del nostre territori, els quals han fet possible el desenvolupament d’activitats econòmiques molt pròsperes al llarg de la història. Els rius i riberes, però, no sempre han estat respectats per les societats que han ocupat i aprofitat l’espai i els recursos que ens ofereixen.
Amb la descoberta i inspecció del riu, els participants podran aprendre a determinar de manera divertida i entretinguda l’estat de salut del riu, tot prenent mesures i estudiant les plantes i animals d’aquests ecosistemes, d’acord amb la metodologia científica d’avaluació de la qualitat dels rius mediterranis.

Descripció i continguts de la formació

Aquesta activitat formativa consisteix en una sessió pràctica al riu, demostrativa i introductòria a la metodologia d’inspecció de rius, que combinarà nocions teòriques amb l’experiència directa en un entorn natural.
Previ a la visita al riu, es farà una petita introducció a la metodologia del Projecte Rius i a diversos conceptes clau d’ecologia fluvial.
Un cop al punt de mostreig es portarà a terme la inspecció de rius, amb ajuda de la fitxa de camp i seguint 3 fases de treball:

Anàlisi de la qualitat hidromorfològica
Anàlisi de la qualitat fisicoquímica
Anàlisi de la qualitat biològica

A partir de les dades obtingudes es podrà valorar l’estat de salut o estat ecològic del tram fluvial estudiat. D’altra banda, es parlarà de les possibilitats d’acció en els diferents cicles educatius i en relació amb els recursos educatius disponibles, així com també sobre el Projecte
Rius als centres (activitats vinculades a l’adopció de trams de riu, integració de Projecte Rius dins el currículum escolar,…).

Objectius de la formació

Mostrar i transmetre els principals continguts teòrics i pràctics de les metodologies de camp per a la valoració de l’estat ecològic dels ecosistemes fluvials.
Proporcionar eines per a aplicar i avaluar correctament la metodologia d’inspecció de rius del Projecte Rius.
Oferir recursos per adaptar i transmetre la metodologia d’inspecció de rius als grups escolars.

Materials

 1. Material a càrrec de l’educador:
  1. Carpeta de materials del Projecte Rius (làmines d’identificació de fauna i flora, lupes, xarxes de captura de macroinvertebrats, safates, pinces, etc.).
  2. Reactius químics (pastilles per mesurar la concentració d’oxigen dissolt, el pH i la concentració de nitrats a les aigües).
  3. Aparells de mesura (cinta mètrica, termòmetre).
  4. Un parell de botes de pescador.
  5. Fitxes de camp o dossiers didàctics per a cada participant.
 2. Material recomanat als participants:
  1. Calçat còmode o de muntanya.
  2. Botes d’aigua (*).
  3. Llibreta de camp i llapis.
  4. Gorra i refrigeri (sobre tot a l’estiu i en èpoques properes a l’estiu).

(*) Es recomana als participants que portin aquest material si en disposen.

Programa de l’activitat

 • 10:00h – Al punt de trobada: Benvinguda, presentació de la sessió, entrega de material als participants i caminada fins al riu.
 • 10.15h – Al riu: Sessió pràctica de demostració de la metodologia d’inspecció de rius que contemplarà:
  • 1. Anàlisi de la qualitat hidromorfològica del riu
  • 2. Anàlisi de la qualitat fisicoquímica del riu
  • 3. Anàlisi de la qualitat biològica del riu (mostreig i identificació d’invertebrats aquàtics)
 • 12.45h – Conclusions i fi de la sessió.
 • 13.00h – Tornada al punt de trobada.

Proposta de servei

El Projecte Rius: conèixer, compartir i conservar els ecosistemes fluvials.
Es proposa als centres d’educació secundària que s’adhereixin com a voluntaris del Projecte Rius. Els alumnes hauran d’analitzar un ecosistema fluvial, que prèviament hagin escollit, seguint una metodologia científica. Les dades que recullin formaran part de la xarxa de voluntariat més gran de Catalunya, contribuint a la redacció de l’Informe RiusCat, sobre l’estat ecològic del rius de Catalunya.
Els alumnes podran decidir si fan un pas més i dissenyar un projecte de conservació fluvial.

Objectius del servei

 • Objectius de concepte:
  • Identificar problemàtiques ambientals globals i locals.
  • Conèixer el medi natural més proper.
  • Aprofundir en conceptes sobre ecologia i biodiversitat.
  • Conèixer el tercer sector ambiental.
 • Objectius de procediments:
  • Familiaritzar-se amb una metodologia científica.
  • Afavorir la relació i l’intercanvi amb agents locals i nacionals.
 • Objectius d’actituds:
  • Fomentar actituds de reflexió-acció i l’esperit crític.
  • Fomentar la interrelació directa, el treball en equip i actituds de respecte envers els companys i la natura.

Procediment de la formació

A la formació per professorat es donaran les eines per poder treballar el Projecte Rius com a servei comunitari.

 1. Primerament es farà una radiografia de l’estat dels rius de Catalunya.
  1. Evolució de l’estat ecològic del rius
  2. Directiva Marc de l’Aigua
  3. Ciència ciutadana
 2. Seguidament durem a terme una inspecció completa del Projecte Rius, on s’analitza:
  1. La qualitat hidromorfològica, que inclou:
   1. Càlcul de l’índex d’hàbitat
   2. Càlcul del QRISI, qualitat del bosc de ribera
   3. Cabal
   4. Alteracions
  2. La qualitat fisicoquímica, on es determinarà:
   1. Temperatura
   2. Transparència
   3. pH
   4. Concertació de nitrats
   5. Concentració d’oxigen dissolt i saturació
  3. La qualitat biològica, segons:
   1. L’índex de macroinvertebrats com a bioindicadors
   2. La biodiversitat local
 3. Després de l’anàlisi farem una per ampliar el projecte de Servei Comunitari. La metodologia del Projecte Rius es basa en un aprenentatge totalitat de la inspecció és pràctica i lúdica.