Comissió del Pla de Formació de Zona

Què és i qui forma la Comissió?membres_comissio_pfz

La Comissió del Pla de Formació de Zona és l’òrgan, constituït dins l’àmbit de cada servei educatiu, encarregat d’elaborar la proposta d’activitats del PFZ, de fer-ne el seguiment i, finalment, l’avaluació.

La Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels ST o l’Àrea de Serveis Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona, analitzarà i concretarà la proposta de les activitats de territori.

Cada Comissió del PFZ és integrada per:

  • un inspector o inspectora d’educació de la zona que actuarà com a president o presidenta.
  • un o una professional dels serveis educatius de zona amb perfil d’assessor/a en formació, innovació i recursos, que actuarà com a secretari o secretària.
  • la resta de l’equip de direcció tècnica del SEZ.
  • una persona de la secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials corresponents.
  • representants dels centres educatius de la zona. S’assegurarà la representació de les diferents etapes educatives i sectors (públic i concertat).
  • un o una representant de l’institut de ciències de l’educació corresponent.
  • un o una representant dels moviments de renovació pedagògica, quan escaigui.
  • un o una representant del consell comarcal o de l’ajuntament, quan donen suport a les activitats de formació de la zona.

Qui organitza la formació?

Les activitats de formació són organitzades pels Serveis Educatius de Zona, per les diferents unitats del Departament d’Educació i les institucions col·laboradores.

Els Centres de Recursos Pedagògics organitzen i coordinen l’execució i el seguiment de les activitats del PFZ.