Maletes suport STEAM i Medi

Maletes pedagògiques en préstec al CRP de Sarrià-Sant Gervasi

STEAM és un enfocament educatiu per aprendre que utilitza Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques com a punts d’accés per orientar la investigació de l’estudiant cap el el diàleg i el pensament crític. Els resultats finals són els estudiants que prenen riscos responsables, participen en l’aprenentatge experiencial, persisteixen en la resolució de problemes, abracen la col·laboració i treballen en el procés creatiu. [Font]

 

Suport MEDI natural i cultural

 

Medi i currículum 
 
A l’educació primària les nenes i els nens estan habitualment interessats per molts fets que succeeixen al seu entorn i la metodologia per ajudar-los en l’aprenentatge dels continguts de l’àrea de coneixement del medi natural, social i cultural hauria de partir de l’anàlisi d’aquest tipus de situacions que els motiven, per tal d’estimular-los inicialment a plantejar-se preguntes rellevants i a expressar els seus punts de vista. [currículum educació primària]
 
Secundària, les competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l’activitat científica. Ser competent en aquest àmbit permet actuar i respondre, aportant proves, algunes preguntes genuïnes que els alumnes es poden formular i que saben reconèixer com a científiques. Els alumnes lles assoleixen posant en joc les capacitats i motivacions humanes que els proporcionen les vivències de fer ciència.