Entrena’t per llegir

Entrena’t per llegir
“Entrena’t per llegir” és un projecte d’entrenament lector. S’hi pot treballar individualment des de casa o des de l’escola atenent als diferents ritmes d’aprenentatge.
Objectius
Aquest material està constituït per un seguit d’activitats relatives al procés de descodificació i de comprensió lectora. Es pretén: