Equips d’assessorament en llengües, interculturalitat i cohesió social.

ELIC

 

Material didàctic descarregable en llengua catalana


Dictats en línia
 
Optimot. Consultes lingüístiques

Cinema en català

Les fruites

Les verdures

La carnisseria

CINC Cinema infantil en català

La perruqueria

I tu, jugues en català?

Descobreix el mercat

CINC: Cinema Infantil en Català

Lèxic de futbol
 

Enrola't.cat és un recurs tant per a l’alumnat com per al professorat per treballar la llengua oral a l’escola. Aplega un recull de situacions comunicatives amb la finalitat de fomentar la interacció entre els alumnes. La tècnica utilitzada és el joc de rol, també anomenat role-playing o representació de papers.

https://projectes.xtec.cat/acollidasuport/categoria/acollida/

Pla de formació permanent                      

Formació. Atenció a la diversitat i la inclusió. Alumnat nouvingut. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Alumnat d’origen estranger

 Alumnat d'origen estranger. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Criteris de Pla Individualitzat (PI)

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/esam/b3/b3t3

Els criteris d’avaluació de llengua i el PI de l’alumnat nouvingut

 Atenció a la diversitat i inclusió educativa

Suport lingüístic i social:

Suport lingüístic i social. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

Projectes. Lectura. Impuls de la lectura. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

 

AVANCEM: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües

Educació intercultural:

Projecte de convivència

El Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit, el Departament d’Educació posa a l’abast de tots els centres educatius una aplicació informàtica amb elements de diagnosi, orientacions i recursos per elaborar-lo.

Impuls de la lectura (ILEC)

impuls de la lecturaImpuls de la lectura (ILEC)

El Departament d’Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

AVANCEM: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües

 

El programa d’innovació pedagògica del Departament d’Educació Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi  el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües.

 

Ara Escric

araESCRIC

AraEscric

El curs 2015-2016 el Departament d’Ensenyament impulsa el programa araESCRIC, amb el qual s’estableix com a objectiu millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne l’èxit educatiu.

En aquesta línia, el curs 2011-2012 es va iniciar el programa l’Impuls de la lectura en l’àmbit educatiu amb l’objectiu de reduir el fracàs escolar potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l’escolaritat.