Pla d’educació digital de Catalunya

El Pla d’educació digital per a Catalunya 2020-2023 [PEDC] té per objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat immersa en constants transformacions i canvis.

Objectius

• Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l’ensenyament obligatori.
• Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI
• Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

Mentories digitals

El Departament d’Educació ha posat en marxa la figura del Mentor Digital. La mentoria consisteix en el procés d’acompanyament des de la interacció i la integració en el claustre de professors, i no només en la mera actuació de formador. És una relació entre ambdues parts, una reflexió compartida sobre, en el nostre cas, l’estratègia digital del centre, un procés de diàleg professional des d’una experiència i expertesa més gran que configura el rol de mentor/a.

Funcions dels mentors digitals:
  • Assessorar els centres educatius seleccionats pel CRP per a la seva transformació digital.
  • Formació de competència digital del professorat.
  • Crear materials i recursos digitals.
  • Coordinar-se amb els referents de Cultura Digital del CRP, amb els assessors de Cultura Digital del ST corresponent i de l’Àrea de Cultura digital dels serveis centrals.