Funcionament

Etapes del Pla de Formació de Zona (PFZ)

  1. Planificació (març-maig 19)
   1. Detecció de necessitats formatives (centres i professors)
   2. Elaboració de la proposta (Comissió PFZ)
  2. Aprovació (juny-juliol 19)
   1. Comissió d’Ordenació Educativa Territorial (Servei Territorial)
   2. Comitè de formació (Departament d’Educació)
  3. Difusió (juliol 19)
   1. Al web del SE
  4. Desenvolupament de les activitats (setembre 19 – juny 20)
   1. Sol·licitud de participació
   2. Assignació de les activitats
   3. Realització
   4. Avaluació
  5. Tancament i Certificació (Desembre 19 – Juliol 20)
  6. Valoració del PFZ (octubre 20 – gener 21)