Comissió PFZ

Què és?

És l’òrgan encarregat d’elaborar la proposta d’activitats del PFZ del Pla de l’Estany, de fer-ne el seguiment i, finalment, l’avaluació.

La Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels ST analitzarà i concretarà la proposta de les activitats de territori, en funció de les prioritats i de les demandes no ateses d’alguna zona.

Finalitat

Garantir que la proposta formativa que es desenvolupa a la zona sigui adequada a les necessitats, a la demanda i als recursos; que es prioritzin les actuacions amb criteris objectius, comptant amb la participació de les persones implicades.

La comissió del PFZ està integrada per
  • L’inspector d’educació de la zona que actua com a president.
  • Un professional del centre de recursos pedagògics (CRP) que actua com a secretari.
  • L’equip de la direcció tècnica del Servei Educatiu del Pla de l’Estany.
  • Una persona de la secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels ST.
  • Representants dels centres educatius de la zona amb representació de les diferents etapes educatives i sectors (públic i concertat) i amb una proporcionalitat adequada al nombre de centres;
  • Un o una representant de l’ICE.
Qui organitza la formació?

Les activitats de formació són organitzades pel Servei Educatiu del Pla de l’Estany, per les diferents unitats del Departament d’Ensenyament i les institucions col·laboradores, especialment l’ICE de la UdG.

El Centre de Recursos Pedagògics organitza i coordina l’execució i el seguiment de les activitats del PFZ.