Presentació

Els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca del Pla de l’Estany.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Trucant o enviant un correu electrònic als diferents serveis:

CRP: 972 573 456 >>> crp-pladelestany@xtec.cat

EAP: 972 573 803 >>> eap-pladelestany@xtec.cat

LIC:  972 573 803 >>> se-pladelestany@xtec.cat

Línies prioritàries dels serveis educatius per al curs 2018-2019

Les línies prioritàries d’actuació dels serveis educatius per al curs 2018-2019 es fonamenten en els eixos d’actuació de l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar, Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018 i son les següents:

 1. Impulsar en els centres el treball competencial, l’orientació educativa i l’avaluació formativa com a eines del procés de personalització de l’aprenentatge.
 2. Assessorar i col·laborar en les mesures i suports adoptats a l’aula i al centre i amb la l’avaluació continuada per valorar-ne la idoneïtat.
 3. Assessorar i col·laborar la detecció de les dificultats d’aprenentatge, de comunicació i de relació i en la intervenció precoç.
 4. Promoure la llengua oral, la lectura i l’escriptura com a eixos vertebradors dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars.
 5. Promoure accions escolars de dinamització lingüística i comunicativa per al desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural dels alumnes.
 6. Promoure la millora de la competència professional dels docents a través de l’impuls de la formació contínua i l’adequació a les necessitats educatives dels alumnes i fomentar-ne la recerca, la innovació i la participació en projectes internacionals.
 7. Promoure iniciatives que afavoreixin la participació, implicació i compromís de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne.
 8. Dinamitzar actuacions entre la comunitat escolar i educativa per afavorir respostes integrals adequades al context educatiu dels centres.
 9. Donar suport a l’organització i a la gestió autònomes dels centres educatius.
 10. Col·laborar amb els serveis territorials i la Inspecció en l’enfortiment del lideratge pedagògic dels directors i dels equips directius.
 11. Promoure iniciatives per afavorir la reincorporació al sistema educatiu de les persones en situació d’absentisme i d’abandó prematur dels estudis i la formació.