El servei educatiu

Els Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament donen suport i assessorament als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris. Cada servei educatiu està format per un equip multidisciplinar que ofereix els següents serveis:

 • Suport i assessorament en estratègies organitzatives, didàctiques i metodològiques per a l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Suport en la tutoria i l’orientació educativa.
 • Detecció precoç de les dificultats d’aprenentatge, socials, motrius i fer avaluacions psicopedagògiques.
 • Assessorament sobre el procés d’escolarització en necessitats educatives específiques i especials (NEE).
 • Assessorament sobre adaptacions curriculars individuals (CI).
 • Suport en la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
 • Suport en el tractament integrat de llengua i continguts.
 • Planificació i gestió del catàleg de formació del professorat de la zona.
 • Suport i assessorament en didàctica, innovació i/o planificació: plans de millora, TAC, suport a la lectura…
 • Servei de préstec de maquinari, vídeos i textos especialitzats en temes educatius.
 • Suport a projectes internacionals pel desenvolupament del plurilingüisme i de les competències comunicatives dels alumnes.

L’àmbit d’actuació del servei educatiu és la comarca del Pla de l’Estany.

Qui pot fer la demanda dels serveis?

 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.

Com es fa la demanda?

Trucant o enviant un correu electrònic als diferents serveis:

CRP: 972 573 456 >>> crp-pladelestany@xtec.cat

EAP: 972 573 803 >>> eap-pladelestany@xtec.cat

LIC:  972 573 803 >>> gsoler1@xtec.cat

Línies prioritàries dels serveis educatius per al curs 2019-2020

Les línies prioritàries d’actuació dels serveis educatius es fonamenten en les línies estratègiques que marca el document “Objectius prioritaris del sistema educatiu” dels documents d’organització i gestió de centres.

Són les següents:

 1. Promoure un model de professorat competent i compromès amb el projecte educatiu del centre, que exerceixi un lideratge orientat a la qualitat i a la millora de tots els alumnes.
 2. Fomentar un lideratge distribuït dels equips directius i de la Inspecció d’Educació, orientat a la transformació i la millora educativa.
 3. Reforçar l’autonomia dels centres per construir projectes adaptats a cada realitat amb l’acompanyament i suport de l’Administració educativa.
 4. Estructurar un sistema de xarxes de treball i d’aprenentatge entre els centres per tal de compartir objectius, recursos, capacitats i posar en valor pràctiques d’èxit educatiu a tots els centres del país i impulsar una política educativa centrada en sumar esforços, que garanteixi l’aprenentatge entre iguals i elimini qualsevol competència entre centres.
 5. Generar les condicions necessàries per assegurar la inclusió i combatre la segregació amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats i eliminar radicalment tot tipus de violència.
 6. Bastir un servei públic compromès amb l’equitat i l’assoliment de l’escolarització equilibrada, que respecti la diversitat de projectes i la seva estabilitat a partir d’un finançament equitatiu, i en què l’educació pública sigui l’eix vertebrador del sistema.
 7. Desplegar un model educatiu que reforci la participació activa de les famílies en l’educació dels seus fills, la corresponsabilitat dels ajuntaments amb l’Administració educativa i la interconnexió amb l’entorn, capaç de donar resposta comunitària als reptes educatius.
 8. Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com a vehicular dins un projecte plurilingüe i intercultural.
 9. Estendre la innovació en el procés d’ensenyament i aprenentatge, amb base científica, i amb l’impuls de la cultura avaluadora, com a motor de millora i de transformació educativa.
 10. Avançar cap a una Administració que promogui un projecte educatiu de país que, des del diàleg i el consens, afavoreixi l’autonomia, la millora i l’estabilitat del sistema educatiu.