Biblioteca escolar

Pel que fa a la dinamització de la Biblioteca Escalar,El programa biblioteca escolar “puntedu” té per objectiu potenciar la biblioteca escolar de tots els centres educatius com un espai de recursos on tant els alumnes com els professors, i tota la comunitat educativa en general puguin trobar informació en diversos suports.

El programa dóna suport a les biblioteques escolars amb diverses accions i amb l’elaboració i difusió de materials i recursos específics que es troben enllaçats o referenciats en aquesta secció.

 

MARC NORMATIU

Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. (DOGC 29/03/1993) (Article 44)

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació  (LEC). (DOGC  16/07/2009) (Article 88)

DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. (Article 4 del capítol 1)

DECRET 119/2015  de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

DECRET 187/2015, del 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. (Annex 3)

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics depenents del Departament d’Enseyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

 

ePèrgam

L’ePèrgam és l’aplicació de gestió de les biblioteques escolars que ofereix el Departament  d’Ensenyament.

És una aplicació en línia i es caracteritza per:

 • Aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació.
 • Permetre la consulta en línia dels catàlegs de les biblioteques escolars.
 • Disposar de funcionalitats per incentivar l’ús de la biblioteca per part de la comunitat escolar.
 • Facilitar el manteniment tècnic de les dades bibliogràfiques i d’usuaris.

 

FORMACIÓ

El Programa biblioteca escolar “puntedu”, del Departament d’Ensenyament, ofereix una formació específica, adreçada al professorat responsable de la biblioteca escolar, com també als docents que formin part de la comissió de biblioteca. Aquesta formació es divideix en bàsica i d’aprofundiment. Tots els cursos que s’ofereixen representen una transferència al centre, de manera que cal un suport de l’equip directiu.

 

XARXA DE BIBLIOTEQUES

El treball en xarxa de les biblioteques escolars facilita el treball en col·laboració, de suport i d’assessorament entre els centres educatius i l’entorn i ofereix oportunitats de:

 • Connectar amb altres perfils semblants i crear noves relacions professionals.
 • Compartir i millorar projectes de treball.
 • Millorar l’aprofitament de recursos.
 • Descobrir noves iniciatives en el món de la biblioteca escolar.
 • Debatre temes de didàctica i d’actualitat de la bibliotecària i escolar.
 • Conèixer professionals d’altres sectors relacionats amb la biblioteca i la lectura.

Els principals agents de la xarxa són:

 • Biblioteques de centres educatius i els seus responsables: es connecten entre ells mitjançant els seminaris i grups de treball.
 • Centres de Recursos Pedagògics: impulsen la creació i el funcionament de seminaris i grups de treball de biblioteca escolar.
 • Biblioteca pública: es coordinen amb els centres educatius i els serveis educatius per dinamitzar accions conjuntes.
 • Ajuntament i entitats locals: articulen xarxes municipals, plans municipals de lectura, etc.
 • Llibreries: donen suport a seminaris i grups de treball.

L’objectiu d’aquesta secció és donar a conèixer les iniciatives territorials de treball en xarxa de les biblioteques escolars i oferir recursos per al treball d’aquesta xarxa.

 

EL GUST PER LA LECTURA

El programa El Gust per la Lectura té per objectiu la formació de bons lectors i lectores. Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nostres alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.  El programa  ofereix material didàctic al professorat, i estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament de les competències literària i social i ciutadana. La dinamització de la lectura es porta a terme relacionant les obres literàries amb altres tipus de discursos, de formats artístics i d’activitats, amb la intenció que el fet lector, a més de proporcionar sensibilitat estètica i contribuir al creixement personal, esdevingui element potenciador del treball compartit i la construcció de la ciutadania.

 

PROJECTE DE BIBLIOTECA

El Projecte de biblioteca de centre (PB) és un document que, a partir del que estableix el projecte educatiu, exposa el model i el funcionament de la biblioteca que el centre vol tenir i els recursos que s’hi aplicaran per fer-lo possible.

En el PB es recullen les característiques de la biblioteca del centre, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes tant organitzatius com pedagògics.

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/biblioteca/

 

 

Esporgar la biblioteca a l’escola i a l’institut::
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0077/b86cc0fe-bf6b-4081-a8b8-a6a234931f14/esporgar.pdf

 

–https://projectes.xtec.cat/bescat/

–http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/

–http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/xarxa/

–http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/puntedu/

–http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/pladelectura/