Vilafranca de Conflent: “une ville historique”

 partsNom activitat:  Vilafranca de Conflent: une ville historique

Àmbit Curricular: Llengua estrangera

Nivell: Cicle Superior de primària, ESO, Batxillerat      Durada: matí / tarda

Estacionalitat:  tot l’any

Objectius: Aplicar coneixements de llengua francesa en la cerca d’informació. 2.Desenvolupar-se en un entorn comunicatiu diferent a l’habitual. 3. Conèixer a grans trets el passat i present de la vil·la de Vilafranca de Conflent 4. Fomentar una mirada diferent sobre els elements patrimonials de la vila.

Descripció: L’activitat consta de dues parts. La primera es realitza una descoberta sobre la vila, per tal de situar els alumnes i presentar-lis el treball que hauran de fer. Durant la segon part, els alumnes en grups reduïts i de forma autònoma hauran de respondre un qüestionari a partir de la recerca d’elements patrimonials amagats en el poble. Per tal de realitzar l’activitat hauran d’interactuar amb els vianants per obtenir respostes. L’activitat inclou una enquesta als vianants per un estudi històric.

Àmbit Dimensió Codi competència Descripció competència
AMBS-LIN-EST DIM7S-LLE-EST CO4S-EST Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana,dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic
AMBS-LIN-EST DIM6S-LLE-EST CO3S-EST Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs
AMBS-LIN-EST DIM6S-LLE-EST CO1S-EST Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana,dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic

 

Observacions:  L’activitat es pot complementar amb la visita al Fort Liberia.