Quotes i pagaments

Els preus a pagar per les activitats realitzades a l’EdA de Tremp, així com de l’allotjament i manutenció a l’Alberg del Pallars, estan regulats per llei pel Departament d’Ensenyament, i publicats a la següent pàgina web: http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/cda/inscripcio/

Segons l'ORDRE ENS/163/2016, les quotes d’activitats d’ensenyament-aprenentatge són les següents:
Tipus d’activitat Import per alumne i dia
Activitats d’un dia (sense estada)   3 € per alumne
Activitats en el marc d’una estada   3 € per alumne i dia

Aquest abonament es realitzarà pocs dies abans del moment de l’inici de l’estada mitjançant transferència bancaria al compte corrent de l’EdA de Tremp:

ES93 2100 0030 81 02 01288804

Algunes activitats específiques, en les que es visiten o treballen espais no vinculats directament a l’EdA de Tremp, tenen un recàrrec al preu oficial, especificat en la pàgina on es descriu aquesta.

En el cas de tenir alumnat amb dret a bonificació o exempció, el centre ho haurà de comunicar a l'EdA de Tremp amb anterioritat a la sortida o estada:

Bonificacions del 50%: Exempcions:
Tenen dret a una bonificació del 50% de l'import del preu públic, els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental. a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Els membres de famílies víctimes de violència de gènere.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles.

e) Els alumnes de centres que tinguin la consideració de complexitat màxima

Les quotes especials d’allotjament i manutenció de l’alberg de Tremp (pertanyent a la xarxa d’albergs de la Generalitat de Catalunya XANASCAT) per als alumnes, mestres i profesors/es que assisteixen als Camps i Entorns d'Aprenentatge, són les següents (resumides):

Concepte Import / dia
Pensió completa (allotjament i manutenció)   29,70 €
Mitja pensió   22,70 €
Dormir i esmorzar   13,70 €
Àpat addicional (dinar o sopar)     9,60 €

(Acordat amb l’Agència Catalana de la Joventut)

Abans d’acabar el mes de setembre s’ha d’ingressar una bestreta del 10% de l’import total a pagar a l’alberg de Joventut per tal de confirmar la reserva.

El desplaçament entre el centre docent i l’EdA de Tremp  va a càrrec del propi centre docent.
Els desplaçaments corresponents a algunes activitats específiques (assenyalats a la web de l’EdA) fora del casc urbà de Tremp, o dels seus voltants, poden requerir un cost addicional en concepte de transport que ha d’assumir el centre educatiu.