Documentació necessària

Us recordem que per formalitzar la inscripció heu de portar a la reunió de coordinació, o enviar a l’EdA de Tremp (per correu postal o electrònic) uns dies abans de l’estada el full d’inscripció definitiva, signat pel director/a i amb el segell del centre.

També seria convenient aportar amb anterioritat a l’estada la següent informació:

  • Llistat d’alumnes que poden gaudir d’exempció o bonificació en el preu públic pel servei d’activitats dels Camps d’Aprenentatge, segons l’ordre ENS/163/2016 (com per exemple alumnes de famílies monoparentals, nombroses…). Per gaudir aquests descomptes s’han d’adjuntar les fotocòpies dels documents acreditatius (carnets de família nombrosa, discapacitat…)
  • Llistat d’alumnes amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries (per comunicar-ho a l’alberg)

Per últim seria de molta utilitat per a la bona marxa de les activitats i organització a l’alberg que el primer dia de l’estada estiguessin definits:

  • Distribució d’alumnes a les habitacions de l’alberg, en grups de 6 o 8 (nombre de llits en cada habitació). Ho podeu organitzar en aquest full.
  • Grups de treball dels/les alumnes ( 2, 3 o 4 alumnes per grup, segons l’activitat)