Inscripcions

Per poder realitzar una sortida d’un dia o una estada a l’EdA de Tremp, heu de seguir els següents passos:

1. Sol·licitud de la inscripció

La sol·licitud es farà a través d’una  aplicació de gestió en línia a la qual s’accedeix amb el codi i contrasenya que el centre té a la XTEC.
Abans d’omplir el formulari consulteu l’apartat Activitats on es descriu les característiques de cadascuna d’elles.
Més informació sobre els camps i entorns d’aprenentatge:  http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/cda/inscripcio
Normalment, el període d’inscripció comprèn tota la segona quinzena de maig.

2. Assignació de la sol·licitud

Un cop finalitzat el període de sol·licituds, cada CdA i EdA farà les assignacions. Llavors, podreu consultar el resultat a partir del 1 de juliol en la mateixa aplicació de gestió de la inscripció (usuari i contrasenya XTEC del centre o del professor/a acreditat/a), on caldrà clicar l’acceptació de les dates assignades, en el cas que accepteu la data proposada. Si no us va be aquesta data assignada, poseu-vos en contacte amb l’EdA per tal d’intentar trobar una altra data més adient. L’acceptació de l’estada o sortida es pot fer fins el 9 de setembre.

3- Inscripció definitiva

Prèviament a la data assignada, o a la trobada de coordinació, ens haureu d’entregar el full d’inscripció definitiva que podreu imprimir des de la mateixa aplicació de gestió de la inscripció (usuari i contrasenya XTEC del centre) , on ja hi constaran les vostres dades, o utilitzant els següents formularis, on haureu d’introduir les vostres dades:
per a les sortides (activitats d’un dia)
per a les estades

 4- Trobada de coordinació

És convenient, especialment per les estades, assistir a la trobada de coordinació que es realitzarà durant la primera quinzena de setembre.
Trobareu tota la informació sobre aquesta jornada a l’apartat  Trobada de coordinació