MCERAquest document vol proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües.


Nivell: Internivells
Format: Document
Àrea de coneixement: Lingüístic

Document que té també com a objectiu que els programes i les qualificacions descriguin d’una manera exhaustiva el que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva.

Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar

Marco comúneuropeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación

Common European Framework of reference for Languages; Learning, Teaching, Assessment

 

Data d'incorporació: 04/09/2021