Activitats: tria i preus

L’elecció de les activitats a realitzar ha de fer-se el més aviat possible, a fi que el professorat del centre implicat en la sortida pugui dur a terme el treball previ necessari. Serà  la data de la trobada de coordinació quan quedaran definides les activitats a treballar. A l’apartat Oferta pedagògica podeu consultar les activitats per etapa educativa. Podeu consultar també les recomanacions d’activitats que us fem segons l’etapa educativa i el número de dies d’estada a la modalitat Estades.

Activitats

Les activitats tenen un cost de 3,00 € per activitat, alumne i dia. Aquest preu està regulat per l’ORDRE ENS/163/2016, de 16 de juny, per la qual es crea el preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge als camps d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament.

Exempcions i bonificacions

A les persones que utilitzin el servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge se’ls aplicarà les següents exempcions i bonificacions:

  • Tenen dret a una bonificació del 50% de l’import del preu públic, els membres de família nombrosa de categoria general i els membres de família monoparental.
  • Tenen dret d’exempció de pagament d’aquest import: a) Els membres de família nombrosa de categoria especial; b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%; c) Els membres de famílies víctimes de violència de gènere: d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles; e) Els alumnes de centres que tinguin la consideració de complexitat màxima, d’acord amb la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

Per l’aplicació de les bonificacions i/o exempcions es imprescindible acreditar-ho durant l’estada al Camp d’Aprenentatge, aportant l’original o fotocòpia compulsada del/s document/s oportuns.

El pagament de les activitats es farà per transferència bancària, la factura se us facilitarà al final de l’estada.

Activitats amb cost addicional

Algunes activitats tenen un cost addicional, que s’haurà d’abonar en el moment de realitzar l’activitat:

  • Activitats del romànic per als diferents nivells: les activitats relacionades amb el romànic, fins el passat curs 2018/19 tenien el cost addicional que suposava l’entrada a les diferents esglésies que es visiten. Des del curs 2019/20, fruit del conveni de col·laboració signat entre el Centre del Romànic i el Camp d’Aprenentatge, les entrades són gratuïtes.
  • L’activitat Itinerari pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, per a tots els nivells, té un cost de 10,50€ per persona, en concepte de transport des de Barruera fins al planell d’Aigüestortes (anada i tornada). Aquest import s’ha d’abonar en metàl·lic al CdA durant l’estada.

Activitats de lleure

Les activitats al Camp d’Aprenentatge finalitzen a mitja tarda, al voltant de les 18:00h, de manera que teniu unes hores de lleure abans i després de sopar. Per si és del vostre interès, a la zona existeixen empreses que ofereixen activitats de lleure per a grups escolars. Les podeu contractar de manera paral·lela a les activitats del Camp d’Aprenentatge. Són activitats de qualitat contrastada i dirigides per professionals no vinculats al CdA. Actualment s’ofereixen les següents activitats:

  • Taller d’astronomia
  • Cursa d’orientació i descoberta de l’entorn

Si esteu interessats en contractar alguna d’aquestes activitats, ens ho comuniqueu i us posarem en contacte amb l’empresa. Us informaran dels preus, disponibilitat horària i tot allò referent a l’activitat.

Forma de pagament

No cal fer bestreta prèvia a la vostra estada.

  • El pagament de les activitats del CdA es farà per transferència bancària, la factura se us facilitarà al final de l’estada.
  • A l’activitat del Parc Nacional, si voleu anar fins al planell d’Aigüestortes en taxi, l’import  s’haurà d’abonar en metàl·lic al CdA durant l’estada, o bé mitjançant transferència a posteriori.
  • Si contracteu activitats de lleure, cada empresa us farà saber el seu mètode de cobrament.