Responsabilitats

La participació dels centres educatius en activitats de camps i entorns d’aprenentatge, entesos com a serveis educatius del Departament d’Educació, requereix un mínim de compromís educatiu i didàctic, que es resumeix i s’estructura en tres moments:

Moment 1: Comunicació i coordinació prèvia amb els centres. Trobem punts de connexió educativa.

Moment 2: Implementació de l’estada al camp o entorn d’aprenentatge.

Moment 3: Avaluació de l’impacte, producte final i propostes de millora.

Més enllà de les responsabilitats mencionades en els tres moments de participació del centre, es contemplen tres grans grups de responsabilitats que es troben en el següent document, que podeu trobar a la pàgina XTEC.

Responsabilitats del centre, del seu professorat, de l’alumnat i dels professionals del Camp i de l’Entorn d’aprenentatge (CdA/EdA)