TREBALLS DE SÍNTESI / PROJECTES DE RECERCA

TREBALL DE SÍNTESI: EL RIU EBRE

Es diu popularment de la població de Flix, que “és per on l’Ebre passa dues vegades“, ja que el nucli urbà gràcies al majestuós meandre que hi descriu, rep l’abraçada d’aquest fantàstic riu, el qual ha marcat una petjada en el passat i esdevé indispensable per forjar el present i futur del territori. El patrimoni natural, històric i energètic al seu entorn, no s’entendria sense les seves aigües, les quals, ens oferiran un marc incomparable per a realitzar un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, integrades per continguts de diverses matèries i així desenvolupar, les seves respectives competències.

COMPETÈNCIES
Àmbit social
Dimensió històrica

C1  Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

C2 Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.

C4  Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.

Dimensió geogràfica

C5  Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Àmbit digital
Dimensió tractament de la informació dels entorns de treball i aprenentatge

C4 Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals

Àmbit cientificotecnològic
Dimensió Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

C1  Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals.

Dimensió Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana

C8  Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient.

Dimensió Medi Ambient

C11 Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.

Dimensió activitat física i temps de lleure

C5 Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives, amb una atenció especial a les que es realitzen en el medi natural.

 

PROJECTE DE RECERCA: LA BATALLA DE L’EBRE

Conjunt d’activitats de descoberta i recerca en equip, sobre un tema tant arrelat al territori, com va ser aquest episodi tan significatiu de la Guerra Civil. Tractarem de reviure, i descobrir els seus escenaris (refugis, trinxeres i Castell Nou), des d’una mirada actual, imparcial i constructiva, a fi de generar consciència i debat sobre els conflictes armats. Possibilitat de visitar el Centre d’Interpretació 115 dies o el museu La Trinxera, el Poble Vell de Corbera d’Ebre i la Cota 402 (concretar amb l’equip educatiu).

COMPETÈNCIES
Àmbit Social
Dimensió històrica

C1 Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

C2 Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.

C4  Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.

Àmbit digital
Dimensió instruments i aplicacions

C1 Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar.

Dimensió tractament de la informació dels entorns de treball i aprenentatge

C4 Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració

C7 Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació.