Dades de residus al Bages

En aquest apartat podeu disposar de dades numèriques i representacions gràfiques relacionades amb els residus generats al Bages i els seus destins (rebuig, recollida selectiva i la deixalleria).

Dades anuals sobre els residus destinats al rebuig, recollida selectiva i deixalleria en tones i percentatges, corresponents a la comarca del Bages i cadascun dels seus municipis.

Gràfics sobre les dades globals del Bages on es representen:

  • Quantitat de residus que es destinen al rebuig
  • Percentatge dels residus municipals que es destinen al reciclatge
  • Percentatge que es destina a reciclar de cadascuna de les fraccions de la recollida selectiva: vidre, paper i cartró, envasos i matèria orgànica
  • Quantitat de residus municipals generats per habitant i dia
  • Residus destinats al dipòsit controlat per habitant i dia
  • Quantitat de residus generats comparat amb els residus destinats a rebuig

Gràfics sobre els residus destinats a rebuig i al reciclatge. S’han realitzat gràfics pels municipis que tenen un institut.

Gràfics sobre el percentatge de residus que es destinen al reciclatge. S’han realitzat gràfics pels municipis que tenen un institut.