Activitat: Estudi del curs alt del riu Llobregat

Riu4

Modalitat
Estada
Sortida
Nivells: (cliqueu per visualitzar la fitxa de l’activitat)

Educació Primària

Educació Secundària

*Adaptable a Batxillerat i Cicles Formatius

Es treballaran:
 • Els trets bàsics de la morfologia fluvial.
 • La caracterització del tram de riu investigat a partir del càlcul de diferents paràmetres relacionats amb el seu llit, els materials i els processos geològics, la vegetació de ribera i l’estat de l’aigua.
 • La determinació a partir dels macroinvertebrats del riu (indicadors biològics) de la qualitat de l’aigua
Desenvolupament de l’activitat:

Presentació “in situ” de l’activitat als alumnes. Es comenten els aspectes a treballar i com fer servir el material que tenen a la seva disposició (quadern de presa de dades i material específic).

Treball de camp (matí): Els alumnes treballen en petits grups. Com que hi ha dues parts de la feina ben diferenciades: una relacionada amb el càlcul del cabal, l’aigua i els macroinvertebrats, i l’altra, amb l’entorn del riu, ho farem en dos torns rotatius.

 • Presa de mesures del canal del riu: amplada, fondària, velocitat de l’aigua i càlcul del cabal (la dificultat dels càlculs va en funció del nivell). Presa de mesures de temperatura i observació de la transparència, l’escuma, l’olor i el color de l’aigua. (Adaptat segons el nivell)
 • Recollida de macroinvertebrats.
 • Observació de la vegetació de ribera. Comentari sobre les particularitats d’aquest bosc i les adaptacions de les plantes. Identificació de les plantes més característiques.
 • Observació dels materials, els processos i els accidents geològics en el tram de riu investigat.
 • Observació de l’impacte humà.

Treball de laboratori (tarda)

 • Identificació dels macroinvertebrats recollits amb l’ajuda de guies, clau dicotòmica, la lupa binocular…
 • Determinació del nivell de qualitat de l’aigua i de l’estat de salut en general del tram de riu investigat.
 • En acabar, els animals es tornen al riu.
Producte final:

El centre educatiu al final de l’activitat, es compromet a portar a terme un treball posterior d’aplicació dels continguts treballats:

Opció 1: Informe científic sobre les tasques realitzades en l’estudi del riu i les conclusions a què s’ha arribat després de l’estudi, amb la resposta de si les truites de riu poden habitar el tram de riu estudiat.

Opció 2: Comparació dels macroinvertebrats recollits al tram estudiat a la Sala amb un riu proper al centre. Per tal de determinar les diferències en la qualitat de l’aigua dels dos rius i les possibles causes. En cas que no en tingui, el CdA li proporcionarà material per portar a terme el treball sobre un cas hipotètic.

Observacions:

El CdA proporcionarà tot el material, tan els instruments de mesura com les botes de pescador, els herbaris i altres estris per a la recollida de macroinvertebrats.

Si l’activitat es realitza al centre, per al treball de laboratori, s’utilitzarà l’espai més adient de l’escola o institut (laboratori de ciències o aula) i el seu instrumental. En cas que el centre no disposi d’utillatge (lupes binoculars, càpsules de petri. etc.), el pot proporcionar el CdA.

Enllaços:

Quadern CI

Quadern CM

Quadern CS

Quadern ESO i CFGM

Quadern BAT

Quadern CFGS