PLA D’EDUCACIÓ DIGITAL DE CATALUNYA

 ➡ PLA D’EDUCACIÓ DIGITAL DE CATALUNYA 💡 

Dins del Pla d’Educació digital de Catalunya 2020-2023, presentat pel Departament d’Educació en el marc de la XII legislatura, s’han anat publicant diversos documents al llarg d’aquest curs 20-21 . Aquestes eines i materials de  suport pretenen afavorir i facilitar l’acompliment del seu objectiu primordial  :

  • Contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies. Amb aquest Pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per a l’èxit educatiu i social, al mateix temps que es pretén millorar la competència digital de l’alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa.

Els objectius del Pla són:

• Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l’ensenyament obligatori.
• Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI
• Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

Anem  a fer una ullada a cadascun d’ells:

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades

Estratègia Digital de Centre: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/estrategia-digital-centre/

S’ha publicat el document: “Funcions i organització de la comissió d’estratègia digital de centre” on es defineix què és la comissió d’estratègia digital de centre, qui en forma part, el seu funcionament i com la comissió d’estratègia digital ha de dinamitzar l’estratègia digital perquè arribi a tota la comunitat educativa.

La comissió d’estratègia digital és l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir un centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Per tant, ha de ser l’equip impulsor de l’Estratègia Digital de Centre, la planificació de la seva implementació, i el seu seguiment i avaluació.

La comissió ha d’estar impulsada i liderada per l’equip directiu del centre i cada centre pot organitzar la comissió segons les seves necessitats i dinàmiques de funcionament.

Pel que fa a les Orientacions de la Coordinació  Digital de centre tenim a l’abast el document publicat :

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/orientacions-coordinacio-digital-centre/

En aquestes orientacions s’ acota i defineix les tasques de la coordinació digital, indicant quines són les que pertoquen al coordinador o coordinadora digital de centre en funció del seu encàrrec de servei i tal com es defineix als documents d’organització i gestió de centres educatius (DOIGC), i quines són les que poden ser delegables i executades per altres docents o personal PAS del centre educatiu.

Per estar al dia de les novetats pel que fa a Coordinació Digital, no deixeu de fer una ullada a la web : https://projectes.xtec.cat/coordinaciodigital/

En aquesta web es concentrarà tota la informació d’utilitat per a la coordinació digital d’un centre educatiu. És un web col·laboratiu en procés de revisió. Proveu la Calculadora de temps que hi trobareu a la web i que us ajudarà a distribuir les tasques i veure el temps que haureu de dedicar per poder-les acomplir.

Els documents que s’han tingut com a referència per determinar els objectius, el funcionament i l’estructura de la comissió d’estratègia digital són el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), l’Estratègia Digital de Centre (EDC) i la Web de suport a l’EDC.

No deixeu de consultar la web creada per al  Suport a l’Estratègia Digital de Centre: https://projectes.xtec.cat/edc-suport/ on ens faciliten la fase de diagnosi mitjançant eines tan útils com SELFIE

L’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL
Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a primària: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/orientacions-avaluacio-cda-primaria/

Orientacions per a l’avaluació de la competència digital de l’alumnat a l’ESO: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/orientacions-avaluacio-cda-eso/
Orientacions per a la personalització de l’entorn virtual d’aprenentatge: http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/centres-educatius-en-linia/Orientacions-per-a-la-personalitzacio-entorn-virtual-aprenentatge.pdf

Les tecnologies digitals a l’Ed. Infantil

Aquest document ens ofereix a mestres i altres professionals implicats en l’educació dels infants un seguit de propostes variades, en suports
diversos, que requereixen de diferents tipus d’agrupaments i d’organització i amb unes característiques comunes: faciliten l’expressió i la col·laboració, donen resposta a la necessitat d’exploració i de joc i permeten el
contrast d’opinions.
Aquestes propostes reflexionades i amb la intervenció
educativa per part de l’adult, ofereixen a l’infant una diversificació d’oportunitats per contribuir al desenvolupament de les seves capacitats en interacció constant amb
l’entorn: els companys, els adults, la vida a l’escola i a
casa…
En el repte d’ajudar els infants a comprendre el món que
els envolta utilitzant la tecnologia digital, posem èmfasi
en el fet que allò que és important a l’educació infantil no
és tant l’ús d’una eina, programa o aplicació, sinó l’ús
d’eines, programes i aplicacions com uns mitjans més
per aprendre i desenvolupar-se.

WEBS DE CONSULTA

La Xarxa Territorial de cultura digital És el punt de trobada de les accions per a la transformació digital dels centres educatius de Catalunya, treballant en xarxa per a construir coneixement i millorar la competència digital d’alumnat, docents i centres . Una proposta oberta per a tot el professorat per facilitar suport i recursos als centres. Compta amb espais digitals per afavorir la reflexió i compartir coneixement.

Aquest curs la participació a la XTCD ha estat oberta a tot el professorat interessat a compartir experiències en cultura digital a l’aula.

Centres educatius en línia

https://www.youtube.com/channel/UCLsDWVSYhjFYweT-LFbIbwA

El Pla d’Acció: centres educatius en línia 20-21 ofereix eines, recursos i estratègies als centres, als docents i a les famílies per dur a terme els processos de transformació en l’educació híbrida. El pla contempla 3 eixos d’acció:

/Eix 1. Model organitzacional i de gestió, té l’objectiu d’identificar, impulsar i compartir nous models d’organització que, adaptables als diferents escenaris i a la realitat de cada centre, permetin l’èxit educatiu de tot l’alumnat.

/Eix 2. Metodologies innovadores, per seguir impulsant l’aprenentatge competencial fent ús d’entorns virtuals d’aprenentatge i d’eines i recursos digitals.

/Eix 3. Xarxa i ecosistema de la innovació, vol impulsar les xarxes entre centres i amb l’entorn, per propiciar intercanvis d’experiències i desenvolupar activitats dins i fora dels centres.

Accions:

El Projecte d’acceleració de la transformació digital dels centres educatius

Web imprescindible per mantenir actualització d’equips i darreres novetats . Podeu trobar resposta a aquelles preguntes envers ordinadors tant de docents com d’alumnes i pel que fa a MIFI.

Si encara no heu aconseguit resoldre el vostre dubte podeu consultar els fòrums ,bústies de suport, catàleg d’aplicacions com el Portal company, manuals ,etc. Si encara no heu entrat

 

 

TU+TIC+IMPACTAC

RECURSOS EN LÍNIA
APPS X TAULETES
TALLER OBERT

#SEMTAC20

Programari TAC

Podeu descarregar programari lliure en català en la web de softcatlà.

Audacity: Edició d'Audio
Audacity:
Edició d’Audio

Baixar de Youtube
Baixar de Youtube

BG Info: mostrar informació al escriptori
BG Info:
mostrar informació
al escriptori

Cobian Backup: Copies de seguretat
Cobian Backup:
Copies de seguretat

Prezi
Prezi

CCleaner
CCleaner

La majoría dels tutorials han estat extrets de Fast Tic Tallers.