Seminari web: “Proves diagnòstiques de 2n d’Educació primària”

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSDA), atès el gran volum d’inscripcions als tallers de presentació de la prova diagnòstica de 2n d’Educació primària, ha acordat fer un canvi de format per a donar resposta a l’interès mostrat per part dels 1400 docents inscrits fins ara i a tots els que hi vulguin assistir.

En comptes de tallers, faran dos seminaris web o s’hi treballaran cada una de les activitats i els seus elements de manera més detallada (desenvolupament, atenció a la diversitat, aplicació de les rúbriques, exemples de produccions dels alumnes, etc.).

Primera sessió

Segona sessió 

 

Pel que fa als docents que ja s’havien inscrit al taller, rebran informació directa del CSDA per a informar-los del canvi.

Igualment, per si algun centre no pogués connectar-se a cap sessió o, fins i tot per aquells que volguessin tornar-ho a veure, les dues sessions s’enregistraran i es penjaran a la web del Consell Superior d’Avaluació.

Els centres poden treballar amb els alumnes que finalitzen el Cicle inicial d’Educació primària la Prova d’avaluació diagnòstica que ha elaborat el Departament d’Educació.

Els objectius d’aquesta avaluació són:

 • Aportar informació als docents, als centres i al sistema educatiu sobre el nivell dels alumnes en el procés d’adquisició de les competències bàsiques en finalitzar el cicle inicial de l’educació primària.
 • Promoure una metodologia de treball competencial transferible a les aules a partir de l’avaluació de processos i productes.
 • Donar eines als centres perquè en l’exercici de la seva autonomia pedagògica puguin analitzar, valorar i reorientar, si escau, la seva pràctica docent perquè els alumnes adquireixin les competències que estableix el currículum.

La prova d’avaluació es pot aplicar indistintament de dues maneres: o bé a principi de curs, als alumnes que inicien el cicle mitjà, o bé a finals del tercer trimestre als alumnes que estiguin acabant el segon curs. Consta de sis activitats, que s’han d’aplicar en l’ordre establert i en diferents sessions.

La guia didàctica conté:

 • Objectius de l’avaluació, característiques i consideracions generals
 • Transcripcions dels vídeos que donen context a la prova
 • Descripció i instruccions per a l’aplicació de les activitats
 • Orientacions per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
 • Materials per als alumnes
 • Relació de les activitats amb els elements curriculars (competències, criteris d’avaluació de Cicle inicial, continguts de Cicle inicial)
 • Rúbriques
 • Exemples d’avaluació de l’expressió escrita.

Trobareu els materials i instruments de suport necessaris, l’accés a l’aplicació i tota la informació a la secció Avaluació diagnòstica del del CSDA