Les preguntes

En cadascuna de les sessions de la competició pròpiament dita hi participaran dos o tres grups classe. En aquesta sessió, cadascun dels grups-classe haurà de respondre 8 preguntes sobre les lectures fetes, una per a cadascun dels llibres.

Les preguntes que es faran a les sessions competitives estaran redactades pels propis grups classe:

Cada grup classe redactarà 4 preguntes per a cadascun dels llibres.

Les preguntes es faran arribar a una comissió de revisió a finals del mes de març a través del correu-e a8903084@xtec.cat.

Aquesta comissió tindrà com a finalitat revisar les preguntes per evitar les duplicitats, procurar que cada pregunta tingui una resposta evident que es pugui comprovar en cadascun dels llibres i vetllar per l’adequació de les preguntes.

Per a la redacció de les preguntes es passarà una plantilla a cada grup classe participant.

Les preguntes han de ser concretes i enginyoses, han de respondre a qüestions sobre els personatges, les situacions, els paisatges… No han de preguntar sobre cites textuals dels llibres.

Per a la redacció de les preguntes es passarà una plantilla on hi haurà:

Nom del centre
Fitxa del llibre (títol, autor, editorial, ciutat i any)
LA pregunta
LA resposta
La pàgina o pàgines on es pot comprovar la resposta

Les preguntes podrien sorgir de les preguntes que es facin els propis alumnes a mesura que vagin llegint.

Descarregueu-vos la plantilla per a la redacció de les fitxes:
(Baixeu-vos la plantilla al vostre ordinador clicant la fletxa i recordeu-vos de canviar-li el nom pel de la vostra escola i grup classe).

| Plantilla per a primària |