El treball de la LVA a les aules

A l’hora de posar en pràctica la LVA a les aules, és important tenir presents alguns aspectes obvis, però que poden determinar l’èxit de tot el projecte :

Cada infant és diferent: la seva manera de relacionar-se amb la lectura, les seves habilitats, la reacció davant d’una proposta d’activitat nova… Tots tindran aspectes positius a priori i d’altres que caldrà millorar. Cal treballar pel progrés de cada infant en els aspectes més fluixos i per la seva satisfacció davant dels seus avenços, més que esperar que arribin a la perfecció tècnica. Hem de cercar el camí per potenciar les virtuts de cadascú sense destacar els defectes, tot construint un espai d’aprenentatge positiu.

La presència escènica, el volum de veu, la intenció en la lectura, la vergonya que poden tenir alguns, la conducció d’aquells infants més expansius, l’atenció, com alliberar la paraula… Tots aquests són aspectes sobre els quals haurem d’estar atents a mesura que avanci el treball de la LVA a les aules, per tal de cercar-hi solucions. Les sessions de formació inicials per al professorat volen facilitar recursos per al desenvolupament de tota aquesta tasca.

Proposta per al treball de la LVA a les aules en quatre sessions, orientativa i pensada per als grups de 5è i 6è, que cada docent pot adaptar en funció de les característiques del seu grup classe:

Sessió 1

 • Presentació de l’activitat als infants.
 • Debat obert sobre la lectura en veu alta. Quan llegim en veu alta? Per què? Quines són les persones que sentim llegir en veu alta d’una manera habitual? Ens agrada que ens llegeixin en veu alta? I nosaltres, què sentim quan llegim en veu alta? Ens agrada fer-ho? Quines són les nostres pors i dificultats?
 • Presentació dels textos de la Corneliada.
 • Lectura lliure i individual dels diversos textos que els han despertat més interès.

Entre una sessió i l’altra els infants podrien decidir el text que volen treballar.

Sessió 2

 • Treball del text: sentit del text, paraules dificultoses i puntuació.
 • Treball i escalfament del cos i la veu a través d’exercicis pràctics fent especial èmfasi en la vocalització i la projecció de la veu.
 • Lectura en veu alta del text escollit: llegim el text de diferents maneres (contents, amb un llapis a la boca, cansats, com un robot, etc.) per treballar l’entonació i la interpretació del mateix.
 • Tria de la forma de lectura que potencia més el text, partint de les fórmules experimentades en el punt anterior.
 • Posada en comú: dificultats i èxits.

Sessió 3

 • Treball de l’atenció a través d’exercicis pràctics.
 • Treball i escalfament del cos i la veu a través d’exercicis pràctics.
 • Assaig de la lectura en veu alta dels diversos textos amb la fórmula escollida i aplicant totes les estratègies apreses de projecció de la veu, vocalització, puntuació del text, entonació i interpretació.

Sessió 4

 • Dinàmica de selecció dels lectors/lectores que representaran l’aula a l’acte de final.
 • Simulació de l’acte final

Al final de cada sessió, es recomana donar directrius als infants per tal que assagin i juguin amb el text a casa. D’aquesta manera, afavorirem un treball continu i progressiu de familiaritat amb el text i l’augment gradual de la seva confiança.