Contingut del Projecte

La lectura en veu alta és una activitat que pot esdevenir molt positiva per als infants, tant per als que llegeixen com per als que escolten. Més enllà dels beneficis compartits amb la lectura individual i silenciosa, el treball que es proposa de la LVA:

 • Ofereix noves claus per a la lectura, comprensió i interpretació dels textos.
 • Activa les capacitats de concentració.
 • Promou l’escolta activa.
 • Augmenta la consciència sobre tots els elements que intervenen en la comunicació oral: el to, el ritme, la posició del cos, la intensitat… i millora l’expressió oral.
 • Socialitza el fet lector. Implica al lector davant el text, creant entre ells una relació nova.

El fet de culminar l’activitat amb una Mostra de lectura en veu alta amb públic, de caire lúdic i no competitiu, significarà un reconeixement addicional a la feina feta pels nens i nenes en les sessions prèvies.

Objectius

Per als infants

 • Incrementar el coneixement que els infants tenen de la pròpia veu i del propi cos per tal d’incidir i millorar la seva capacitat de comunicació.
 • Treballar aspectes com l’entonació, la vocalització i la interpretació de textos i també l’autoconfiança, element imprescindible per llegir en veu alta davant el públic.
 • Millorar els nivells de comprensió lectora.
 • Desenvolupar la capacitat d’escoltar.
 • Millorar la capacitat de centrar l’atenció.
 • Descobrir noves i diverses maneres de llegir.
 • Fomentar el gust per la lectura.
 • Practicar la lectura en públic.
 • Socialitzar el fet lector.
Per als mestres
 • Conèixer més a fons la tècnica de la LVA i els mitjans per aplicar-la a les aules.
 • Descobrir i redescobrir lectures adequades als nivells lectors dels infants, de qualitat i amb temàtiques rellevants.
 • Fomentar el gust per llegir entre els infants mitjançant la LVA.
 • Intercanviar experiències amb d’altres mestres que participaran a la Corneliada.
Per a les institucions organitzadores
 • Potenciar accions lectores de qualitat a la ciutat.
 • Fomentar el gust per la lectura entre els infants del darrer cicle de primària.
 • Enfortir els vincles entre les diferents institucions de Cornellà que treballen en els àmbits de l’educació i la lectura.

Participants
La participació al projecte està oberta a tots els centres educatius de la ciutat i a tots els nivells educatius de primària i secundària, encara que els protagonistes d’aquesta edició seran els infants de 5è i/o 6è que actuaran com a representants dels centres en la Mostra final de lectura en veu alta.

La inscripció dóna dret a participar de la Corneliada:
 • Assistint a la formació prèvia per a mestres i professors.
 • Treballant la lectura en veu alta a l’aula.
 • Participant de la mostra final de lectura en veu alta, a través de la representació d’alguns alumnes de 5è i/o 6è.

Formació prèvia per als mestres
Amb l’objectiu de donar eines als mestres per al treball de la LVA a l’aula i facilitar la participació dels centres al projecte, s’ha organitzat un taller de formació de 3 sessions presencials de 2 hores de durada cadascuna.
La formació anirà a càrrec de Berta Giraut i es realitzarà a la seu del Servei Educatiu Baix Llobregat 5 els dies:

 • Dilluns 13 d’octubre
 • Dilluns 20 d’octubre
 • Dilluns 27 d’octubre

L’horari de les sessions serà de 17’15 a 19’15 h.
Aquesta activitat està inclosa dins el Pla de Formació de Zona dels docents, i consta d’un certificat de 20 hores que inclou el taller presencial i les hores pràctiques que el docent ha de realitzar amb el seu alumnat dins l’aula.

Selecció de textos
Des de la Xarxa de Biblioteques de Cornellà, s’han seleccionat els textos que articularan les mostres finals. Tots els textos, pertanyen a dos grans eixos temàtics:

 • Els nens perduts: tenen com a protagonistes infants que es troben perduts i desemparats davant de reptes vitals i moments difícils.
 • Els aliats fantàstics: tenen com a protagonistes personatges benefactors, que vetllen per algun dels altres personatges de la història.

L’aposta per aquestes dues temàtiques, de forma complementària, hauria de permetre una aproximació a textos significatius de la literatura, que més enllà del moment, abordin arquetips de valor per als infants.

A l’hora de fer la tria, s’han tingut en compte els aspectes següents:
 • La qualitat. Apostant per obres i autors de reconegut prestigi, tant clàssics com actuals.
 • El nivell de dificultat. La tria inclou obres de diferents nivells de lectura, per tal d’adequar-la als diversos nivells de lectura i comprensió dels infants del cicle superior de primària.

La diversitat. Incloent-hi textos de diferents gèneres (poesia i narrativa, bàsicament) i subgèneres literaris que puguin encaixar amb els diversos interessos lectors dels infants.

La tria dels participants als actes finals
La representació de cada centre anirà a càrrec d’alumnes de 5è i/o 6è de primària.
La participació en la mostra d’alumnes d’un o dels dos nivells dependrà de:

 • El nombre de centres inscrits i participants en les mostres que s’organitzaran a les tres biblioteques públiques de la ciutat.
 • Al nombre de línies de cada centre.
En funció d’aquestes variables es comunicarà a cada centre:
 • L’alumnat que podrà finalment representar-lo en la Mostra final.
 • El nombre de textos que poden llegir per centre.
 • I els minuts dels que disposaran per a cada lectura.
Per a la tria dels textos i els infants de les aules que finalment representaran el centre:
 • Es valorarà el treball dels infants durant les sessions preparatòries.
 • No cal seleccionar els infants que mostren més facilitat per llegir, sinó que es pot optar per compensar aquells que han tingut una progressió més positiva, aquells que hi han posat més interès i esforç o aquells qui, per motius diversos, poden viure l’experiència positivament.
 • Tots aquests criteris es recomana que siguin consensuats i, si cal, modificats amb els infants.
 • Si hem treballat en grups en funció del text escollit per cada infant, la primera selecció poden fer-la els mateixos infants d’un grup, a partir dels criteris acordats per tots. Un cop escollits els lectors/es representants de cada text es pot repetir la dinàmica amb tota l’aula per escollir el lectors/lectores que finalment representaran a l’aula.
 • És important tenir en compte que no cal que cada aula i/o centre aposti per un sol lector sinó que es poden triar textos i fórmules de lectura que permetin una representació coral (parelles, petits grups,…) de manera que el pes no recaigui necessàriament sobre un sol infant.

Actes finals

Algunes consideracions que cal tenir en compte:
 • Els actes finals no són una competició, són una Mostra de la feina feta a les aules.
 • Han de ser una experiència positiva per als infants, no traumàtica ni angoixant .
 • No cerquem uns certàmens “perfectes”, on hi participin només els millors lectors; cerquem crear uns certàmens dinàmics, alegres, amb “bon rotllo” on tots els infants s’hi sentin a gust!
 • Els certàmens són un reconeixement als infants que hi participen però també a les classes i escoles que representen, i als mestres que s’han brindat a participar en aquesta proposta.
A nivell pràctic:
 • Els infants llegiran els textos, que tindran una durada màxima de 3 minuts cadascun d’ells.
 • Un presentador s’ocuparà de dinamitzar aquest acte final, que tindrà una durada màxima de 75 minuts.
 • Es realitzaran tres actes, un a cadascuna de les tres biblioteques públiques de la ciutat. Les escoles aniran a una o l’altra depenent de la zona on estiguin emplaçades. En el seu moment, s’informarà a cada escola.
 • Cada acte final comptarà amb la participació d’un nombre reduït d’infants; això ens possibilitarà que l’acte sigui dinàmic i atraient tant per al públic com per als participants.
 • En el disseny d’aquests actes es treballarà en diverses dimensions: el guió, l’ambientació i la participació dels assistents per tal de fer-los atractius per a tots i totes.


Reconeixement a la participació de les escoles
Les escoles que participin en la mostra final rebran una dotació econòmica per adquirir llibres per a la biblioteca escolar del centre.