Projecte d’impuls a la lectura

En l’Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar, aprovat pel Govern en data 8 de febrer de 2011, es posen les bases per combatre el fracàs escolar, un dels problemes més importants en l’educació i que esdevé un objectiu prioritari de les polítiques educatives del Govern.

El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig, identifica com a repte de país la millora de l’educació i la formació al llarg de la vida, i en l’eix 2, relatiu a l’ensenyament, estableix com a objectiu reduir el fracàs escolar potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l’educació bàsica (educació primària i educació secundària obligatòria) mitjançant un pla nacional de lectura.

És en aquest context que el Govern de Catalunya impulsa un Pla Nacional de Lectura, que vertebrant els esforços de diferents sectors i àmbits de la societat catalana, té com a finalitat augmentar els hàbits lectors dels ciutadans i la seva competència lectora, ja que és la garantia d’una plena participació en la societat actual.

El Departament d’Ensenyament participa en aquest Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Per assolir aquest objectiu estratègic el Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres orientacions, pautes, assessorament i formació als professors, als equips directius i a les famílies perquè incorporin i sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del seu àmbit de responsabilitat.

Centres participants al projecte d’impuls a la lectura el curs 2014/15:

Quart any d’aplicació:

 • Col·legi Teresià
 • Col·legi Consolació
 • Escola Mediterrani
Tercer any d’aplicació:
 • Escola Mestre Marcel·lí Domingo
 • Escola Sant Jordi de l’Ametlla de Mar.
Segon any d’aplicació:
 • Escola Riumar
 • Escola Mª Garcia Cabanes
Centres que s’incorporen al pla el primer curs d’aplicació:
 • Institut Camarles
 • Col·legi Sagrada Família de Tortosa
 • Escola 21 d’abril
 • Escola Ferreries