Fases de l’experiència

Entrar a formar part del programa La motxilla bioclimàtica implica que un centre educatiu inclogui en el seu Projecte educatiu la realització dels aprenentatges curriculars de diverses matèries que es vinculen al programa.

Àrees curriculars de referència:

Ciències experimentals (biologia, geologia, física i química)

Matemàtiques

Tecnologia

Objectius generals:

  • Promoure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal d’incorporar la gestió de l’energia a la vida quotidiana.
  • Viure la relació entre la salut i la qualitat de l’ambient a l’aula, el seu impacte energètic i la nostra activitat diària.
  • Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de l’arquitectura bioclimàtica i apreciar-ne la seva eficiència.

Les 4 fases de la unitat didàctica són:

Disseny Implementació Avaluació Comunicació

La fitxa del disseny de l’experiència s’ha de presentar abans del préstec de la maleta.

La implementació o aplicació del Programa té 3 nivells; aquests poden anar des d’unes poques sessions fins a unes setmanes. El primer nivell s’adreça als centres novells.