Comissió PFZ

Què és?

La Comissió del PFZ Baix Camp és l’òrgan encarregat d’elaborar la proposta d’activitats del PFZ Baix Camp, de fer-ne el seguiment i, finalment, l’avaluació.

La Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels ST analitzarà i concretarà la proposta de les activitats de territori, en funció de les prioritats i de les demandes no ateses d’alguna zona.

La seva finalitat

Garantir que la proposta formativa que es desenvolupa a la zona sigui adequada a les necessitats, a la demanda i als recursos; que es prioritzin les actuacions amb criteris objectius, comptant amb la participació de les persones implicades.

La comissió del PFZ està integrada per
  • un inspector d’educació de la zona que actua com a president;
  • professionals del centre de recursos pedagògics (CRP), una de les quals actua com a secretària;
  • l’equip de la direcció tècnica del Servei Educatiu Baix Camp;
  • una persona de la secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels ST;
  • representants dels centres educatius de la zona amb representació de les diferents etapes educatives i sectors (públic i concertat) i amb una proporcionalitat adequada al nombre de centres;
  • un o una representant de l’ICE;
  • un o una representant de l’àmbit educatiu del consell comarcal i de l’ajuntament.
Qui organitza la formació?

Les activitats de formació són organitzades pels Serveis Educatius Baix Camp, per les diferents unitats del Departament d’Ensenyament i les institucions col·laboradores, especialment els Instituts de Ciències de l’Educació de la URV.

El Centre de Recursos Pedagògics organitza i coordina l’execució i el seguiment de les activitats del PFZ.