El servei educatiu

Cada servei educatiu de zona està format pels serveis educatius que actuen en els centres d’una zona educativa específica; aquests serveis són els següents:

 • Els centres de recursos pedagògics (CRP), integrats per equips de suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professors, especialment quant a la formació permanent, els recursos pedagògics i de dinamització de projectes del centre i de la zona.
 • Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) donen suport als professors i als centres en la resposta a la diversitat dels alumnes i en relació als que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.
 • Els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) assessoren i orienten en els àmbits de la llengua, la interculturalitat i la cohesió social i donen suport als professors en l’atenció a la diversitat relacionada amb els alumnes, especialment procedents de la immigració i/o amb amb risc d’exclusió social.

El Servei Educatiu també treballa de forma coordinada amb el CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius). El CREDA és un servei de suport als centres docents en l’adequació a la resposta educativa davant les necessitats que interfereixen en el desenvolupament personal, social i curricular de l’alumnat amb dèficit auditiu, trastorn específic del llenguatge i/o la comunicació. La seva intervenció es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; i zona educativa. Trobareu tota la informació d’aquest servei a la web del CREDA de Tarragona i Terres de l’Ebre. Igualment, col·labora amb el servei específic CRETDiC (Centre de Recursos Educatius per a Transtorns del Desenvolupament i de la Conducta).

El Servei Educatiu de Zona del Baix Camp (SEZ Baix Camp)

Col·laborem i donem suport als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris de la nostra comarca per a la realització efectiva dels seus projectes educatius, buscant l’èxit educatiu i la cohesió social de la comunitat educativa.

Els nostres serveis
 • Dissenyar i organitzar activitats i recursos de dinamització i innovació educativa.
 • Impulsar el treball en xarxa entre els centres educatius, les institucions i entitats i el conjunt de la comunitat educativa.
 • Posar en valor el treball de l’aula i fer aflorar el talent dels professionals de la comarca.
 • Assessorar i donar suport en el desplegament dels projectes institucionals i de centre i de les activitats de Pla de Formació de Zona.
 • Identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l’alumnat i fer la proposta d’escolarització, en col·laboració amb els serveis educatius específics quan s’escaigui.
 • Assessorar el professorat i les famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, en col·laboració amb els docents especialitzats i els serveis educatius específics.
 • Assessorar els equips docents, l’alumnat i les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.
 • Donar suport als centres educatius en la millora de l’atenció a la diversitat i la inclusió.
 • Col·laborar amb els serveis socials i sanitaris de l’àmbit territorial d’actuació, per tal d’oferir una atenció coordinada als alumnes i famílies que ho necessitin.
 • Assessorar en l’atenció de l’alumnat nouvingut (Aules d’Acollida i Suport Lingüístic i Social).
 • Orientar en l’aplicació de la metodologia de la Immersió lingüística.
 • Dinamitzar els Plans Educatius d’Entorn i els Projectes de Convivència.
 • Fer formació en centre sobre les diferents habilitats lingüístiques: Impuls de la lectura i AraEscric.
 • Col·laborar amb els serveis educatius en el desenvolupament d’activitats (Jocs Florals, Certamen de Lectura en Veu alta, Gust per la lectura…).
 Qui pot fer la demanda dels serveis?
 • Els centres, mitjançant els seus equips de direcció.
 • Col·lectius de docents, d’especialitat, de nivell, d’interessos, etc.
 • Els docents directament.
 • Altres entitats vinculades a l’Educació.
Per contactar amb els nostres serveis:

Telèfon: 977 312 704 (CRP – extensió 1, EAP-T09 extensió 2, ELIC extensió 3)

Correu electrònic CRP: e3990102@xtec.cat

Correu electrònic EAP: e3907126@xtec.cat