Revistes electròniques

DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Edutec
Revista electrònica de tecnologia educativa.

qdQuaderns Digitals
Revista de noves tecnologies i educació.

Ciències
Revista del professorat de ciències d’infantil, primària i secundària.

comunicació educativaComunicació educativa
Revista d’ensenyament de les comarques meridionals de Catalunya

RACO
Dipòsit cooperatiu on es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

Biblioteca Virtual de Premsa Històrica
Projecte de digitalització de publicacions periòdiques antigues, impulsat pel Ministeri de Cultura.

 

Revistes del CRP