Dates de les proves d’accés a estudis no universitaris i proves per l’obtenció de títols

 

ESTUDIS DATES D’INSCRIPCIÓ DATES DE LA PROVA
INFORMACIÓ GENERAL
ESO
Proves per l’obtenció del títol de graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa Primera convocatòria: del 8 al 12 de gener de 2018.
Segona convocatòria: del 23 al 28 de febrer de 2018.
Primera convocatòria: 1 i 2 de febrer de 2018.
Segona convocatòria:  5 i 6 d’abril de 2018.
Formació Professional  
Als cicles formatius de grau mitjà de formació professional Del 13 al 22 de març de 2018 9 de maig de 2018
Prova específica als cicles formatius de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d’animació en circ Del 16 d’abril al 5 de juny de 2018 Entre el 13 i el 29 de juny de 2018. En el cas que hi hagi convocatòria de setembre:del 12 al 14 de setembre de 2018
Als cicles formatius de grau superior de formació professional Del 13 al 22 de març de 2018 Part comuna: 16 de maig de 2018 i part específica: 17 de maig de 2018
Als cicles formatius de grau superior de la Generalitat de tècnic o tècnica d’actuació teatral del 16 d’abril al 5 de juny de 2018 Entre el 13 i el 29 de juny de 2018. En el cas que hi hagi convocatòria de setembre: del 12 al 17 de setembre de 2018
Ensenyaments d’Esports 
Al grau mitjà dels ensenyaments esportius Del 13 al 22 de març de 2018 9 de maig de 2018
Al grau superior dels ensenyaments esportius Del 13 al 22 de març de 2018 16 de maig de 2018
Als ensenyaments esportius d’Era Val d’Aran Prova general: Del 16 al 27 d’abril de 2018 15 de maig de 2018
Proves específiques d’accés als ensenyaments esportius En funció de cada esport En funció de cada esport
Arts plàstiques i disseny
Als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny Convovatòria ordinària: Del 13 al 22 de març de 2018 (Part comuna i part específica)
Convocatòria extraordinària (només part específica): del 4 al 8 de juny de 2018
Convocatòria de setembre (només part específica): del 3 al 7 de setembre de 2018
Part comuna: 9 de maig de 2018 i part específica: 10 de maig de 2018
Prova extraordinària (només part específica): 20 de juny de 2018
Prova de setembre: 19 de setembre de 2018
Als cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny Convovatòria ordinària: Del 13 al 22 de març de 2018 (Part comuna i part específica)
Convocatòria extraordinària (només part específica): del 4 al 8 de juny de 2018
Convocatòria de setembre (només part específica): del 3 al 7 de setembre de 2018
Part comuna: 16 de maig de 2018 i part específica: 17 de maig de 2018
Prova extraordinària (només part específica): 21 de juny de 2018
Prova de setembre:19 de setembre de 2018
Als ensenyaments superiors de disseny Convovatòria ordinària: Del 13 al 22 de març de 2018 (Part comuna i part específica)
Convocatòria extraordinària (només part específica): del 4 al 8 de juny de 2018
Convocatòria de setembre (només part específica): del 3 al 7 de setembre de 2018
Part comuna: 16 de maig de 2018 i part específica: 17 de maig de 2018
Prova extraordinària (només part específica): 21 de juny de 2018
Prova de setembre:19 de setembre de 2018
Art dramàtic
 Als ensenyaments superiors d’art dramàtic Prova de requisits acadèmics: del 3 fins al 18 d’abril de 2018
Prova específica: Les determina cada centre entre l’11 d’abril i el 18 de juny de 2018
Prova de requisits acadèmics: 16 de maig de 2018
Prova específica: Les determina cada centre i s’ha de publicar el calendari al tauler d’anuncis i a la web.
 Conservació i restauració de béns culturals
 Als ensenyaments superiors de conservació i restauració de béns culturals Prova de requisits acadèmics: del 3 fins al 18 d’abril de 2018
Prova específica: Les determina cada centre entre l’11 d’abril i el 18 de juny de 2018
16 de maig de 2018
Prova específica: Les determina cada centre i s’ha de publicar el calendari al tauler d’anuncis i a la web.
 Dansa
 Als ensenyaments professionals de dansa Centres integrats: en les dates establertes en el Decret de preinscripció i matrícula
Conservatoris i centres autoritzats: del 4 al 16 d’abril de 2018
A partir del 26 d’abril de 2018 i el 4 de setembre de 2018 en cas de convocatòria de prova extraordinària
Als ensenyaments superiors de dansa Prova de requisits acadèmics: del 3 al 18 d’abril de 2018
Prova específica: Les determina cada centre entre l’11 d’abril i el 18 de juny de 2018
Prova de requisits acadèmics: 16 de maig de 2018
Prova específica: Les determina cada centre i s’ha de publicar el calendari al tauler d’anuncis i a la web.
 Música  
Als ensenyaments professionals de música Centres integrats: en les dates establertes en el Decret de preinscripció i matrícula.
Conservatoris i centres autoritzats: del 4 al 16 d’abril de 2018
Primera part de la prova de 1r curs:
Centres integrats: 11 de maig de 2018 i el 4 de setembre de 2018 en cas de convocatòria de prova extraordinària
Conservatoris i centres autoritzats:  22 de maig de 2018 i el 4 de setembre de 2018 en cas de convocatòria de prova extraordinària
 Als ensenyaments superiors de música Prova de requisits acadèmics: del 3 al 18 d’abril de 2018
Prova específica: Les determina cada centre entre l’11 d’abril i el 18 de juny de 2018
Prova de requisits acadèmics: 16 de maig de 2018
Prova específica: Les determina cada centre i s’ha de publicar el calendari al tauler d’anuncis i a la web.
 Idiomes  
 Certificats dels nivells intermedi i avançat i C1 de diversos idiomes (EOI). Convocatòria ordinària Del 5 al 9 de març de 2018 En funció del nivell i de cada idioma. Dates i horari..
 Certificats dels nivells intermedi i avançat d’anglès (EOI). Convocatòria extraordinària Del 27 de novembre a l’1 de desembre de 2017 Prova escrita: 16 de febrer de 2018
Prova d’expressió i interacció oral: en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita s’indica el dia
 Proves lliures per a l’obtenció dels títols
 De tècnic i tècnica de cicles formatius de formació professional inicial Del 9 al 23 d’octubre de 2017 Proves tècniques: Del 11 al 13 de desembre de 2017.
Proves úniques de l’11 de desembre de 2017 al 19 de gener de 2018.
Proves pràctiques: del 17 al 22 de gener de 2018.
Certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys Primera convocatòria: del 4 al 8 de gener de 2018
Segona convocatòria: del 21 al 23 de febrer 2018
Primera convocatòria: l’1 de febrer de 2018
Segona convocatòria: el 5 d’abril de 2018
Certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys Primera convocatòria: del 4 al 8 de gener de 2018
Segona convocatòria: del 21 al 23 de febrer de 2018
Primera convocatòria: 1 de febrer de 2018
Segona convocatòria: 5 d’abril de 2018
 De graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa Els 10 primers dies lectius del mes de febrer al centre on es troba l’expedient de l’alumne Durant el mes de març. La prova la convoca cada centre
 Proves de català
 Nivell bàsic de català (A 2) Del 29 de gener al 14 de febrer de 2018 Prova escrita: 9 de juny de 2018
Prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita
Nivell elemental de català (B1) Prova escrita: 16 de juny de 2018
Prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita
Nivell intermedi de català (B2) Prova escrita: 5 de maig de 2018
Prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita
Nivell de suficiència (C1) Prova escrita: 26 de maig de 2018
Prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita
Nivell superior de català (C2) Prova escrita: 12 de maig de 2018
Prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita
 Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)
 Certificats ACTIC La persona interessada ha d’enviar una sol·licitud telemàtica per participar en la prova d’avaluació a través del portal d’Internet http://actic.gencat.cat. Les proves es fan en centres col·laboradors autoritzats per la Generalitat i distribuïts per tot el territori de Catalunya. La persona interessada pot reservar el lloc, la data i l’hora per realitzar la prova d’avaluació a través del portal ACTIC.