Currículum i avaluació

Competencias básicas
Competencias básicas. Hacia un nuevo paradigma educativo
Competències bàsiques de l’àmbit digital. Educació primària
Competències bàsiques de l’àmbit digital. Educació secundària obligatòria
Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic.Educació primària
Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengües estrangeres. Educació primària
Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Educació secundària obligatòria
Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengües estrangeres. Educació secundària
Competències bàsiques. La literatura a l’aula. Educació secundària
Competències bàsiques. Orientacions per a la millora de l’ortografia. Educació secundària
Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Educació primària
Competències bàsiques en l’àmbit matemàtic. Educació secundària obligatòria
Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi. Educació primària
Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic. Educació secundària
Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors. Educació primària
Competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors. Educació secundària
Competències bàsiques de l’àmbit social (ciències socials). Educació secundària obligatòria
Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física. Educació primària
Competències bàsiques de l’àmbit de l’educació física. Educació secundària
Competències bàsiques de l’àmbit personal i social. Educació secundària
Currículum educació primària
Currículum educació secundària
Currículum i orientacions. Educació infantil, segon cicle
La competència d’autonomia i iniciativa personal. proposta de desplegament curricular a primària i a secundària
Las competencias básicas: claves y propuestas para su desarrollo en los centros
Las competencias básicas en la educación obligatoria
La programació en el nou currículum, les competències bàsiques a l’educació primària
Orientacions pel desplegament del currículum 0-3
Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària. Proposta de desplegament curricular
Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària. Proposta de desplegament curricular

Avaluació al primer cicle d’educació infantil

Pisa como excusa