Aquí hi va una breu explicació…

També hi va un enllaç al PEE.