La motxilla està constituïda per un conjunt d’aparells de mesura professionals que permeten la mesura de variables ambientals a partir de les quals es fonamenta el treball experimental i l’anàlisi de resultats.

instruments

Fitxes dels instruments

Activitats de l’alumne per la familiarització amb els instruments

Nivell d’ús de la maleta:

      Nivell bàsic 

Aquesta proposta es recomanable per als centres que fan servir la motxilla per primera vegada. L’objectiu és que l’alumnat es familiaritzi amb les magnituds i els diferents aparells de mesura que ofereix el recurs:

Quina/es variable/s física/ques mesuren?; Com funcionen?;  Quines diferents aplicacions se’ls pot donar?; Guanyar autonomia en el seu ús.

Les activitats proposades estan guiades i orientades a que l’alumnat explori la magnitud que mesura l’instrument específic, seguint els manuals d’instruccions de cadascun dels aparells. Això fa que siguin molt assequibles i permeten un contacte bàsic amb les possibilitats de la MB. 

      Nivell intermedi 

Aquesta manera d’utilitzar la motxilla bioclimàtica respon a la idea: “Vull fer un petit estudi o recerca bioclimàtica d’algun espai del meu centre”. Parteix d’un coneixement previ dels instruments, d’un coneixement bàsic de les magnituds que s’han de mesurar i dels paràmetres i conceptes científics que fonamenten la recerca. Parteix de la pregunta de recerca formulada pels alumnes o el professor. 

      Nivell avançat: estudi bioclimàtic

L’ús de la motxilla bioclimàtica a aquest nivell respon al plantejament d’un projecte de centre per determinar els índex de confort bioclimàtic: “Vull fer un estudi bioclimàtic del meu centre” En aquest nivell, l’obtenció de resultats és més complexa ja que s’interrelacionen diverses variables per obtenir els índex bioclimàtics a partir de l’ús de la calculadora. El professorat i l’alumnat han d’haver madurat prou els seus coneixements sobre bioclimatisme i sobre els aparells de la motxilla bioclimàticacom per plantejar-se un projecte interdisciplinar amb la participació i implicació del centre, l’objectiu del qual sigui fer un estudi bioclimàtic del centre.