Orientacions sobre la ventilació als centres educatius

Importància de la ventilació com a mesura de prevenció de la malaltia

Una de les principals vies de transmissió del virus causant de la COVID-19 és el contagi de persona a persona, a través de la inhalació i/o intercepció de petites gotes que es produeixen quan una persona infectada tus, esternuda, respira o parla, a distàncies curtes. Aquestes gotes són relativament pesades, no viatgen lluny i es dipositenràpidament al terra o a les superfícies properes. Per això és molt important l’ús demascaretes, la distància entre persones, i la neteja i desinfecció de mans i superfícies.Però el virus pot romandre també unes hores a l’aire en aerosols més petits, que es podendesplaçar a més distància i ser inhalats per altres persones que comparteixin el mateixespai. En un espai tancat, si l’aire no es renova suficientment i hi ha una persona infectada, la concentració del virus anirà augmentant i el risc de contagi serà més elevat. Per reduir aquest risc, és necessari ventilar el màxim possible els espais tancats. Com més ventilació hi hagi, menor serà la probabilitat de contagi.

La ventilació és una de les mesures efectives per prevenir la propagació del virus SARS- COV-2. És una mesura important de prevenció de la malaltia, perquè redueix la concentració del virus en cas de presència de persones infectades.

Recomanacions de ventilació