pfzEl Departament d’Ensenyament ha establert uns objectius de formació per donar resposta a les necessitats de formació permanent dels centres educatius i docents de Catalunya. El Pla de Formació de Zona (PFZ) de l’Hospitalet de Llobregat és la planificació a nivell zonal de la formació permanent del professorat, la qual incorpora les activitats de formació en centre i altres activitats adreçades a tot el professorat de la zona. El professorat hi participa a través del procés de detecció de necessitats (formulari de sol·licitud) i mitjançant la seva representació en la comissió del PFZ de la ciutat.

El Departament d’Ensenyament ha prioritzat els objectius següents per al curs 2017-18:

  • Impulsar una educació competencial que doni respostes a les futures necessitats formatives.
  • Potenciar un sistema educatiu i de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats.
  • Consolidar un model propi educatiu català basat en el plurilingüisme competencial i integrador amb el català com la llengua vehicular.
  • Aprofundir en l’autonomia dels centres i en el seu treball en xarxa i donar suport als docents per a l’actualització i millora de la seva tasca.
  • Promoure un sistema educatiu inclusiu i d’atenció a la diversitat.