Guia per a famílies d’infants i joves amb discapacitat motriu. Departament d’Ensenyament.

Aquesta guia facilita informació per propiciar una atenció més efectiva als fills amb discapacitat motriu, per promoure oportunitats d’estimulació i per conèixer els serveis, recursos i prestacions disponibles que afavoreixin al màxim l’autonomia i sociabilitat.
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/guia-families/discapacitat-motriu/guia_famil_fills_discap_motriu.pdf